ระบบธนาคารคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จำนวนสมาชิกธนาคาร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีทั้งสิ้น 0 คน
การกำหนดดอกเบี้ยและอัตราแสตมป์ ตามประกาศของธนาคาร ปรับให้เหมาะสมกับพฤติกรรมสมาชิก เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2564 และใช้สำหรับการยื่นคะแนน คือ
                     ดอกเบี้ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์                   มีความรับผิดชอบ ร้อยละ 2.50 ต่อวันของคะแนน (point) อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 4 ดวงต่อคะแนน
           ดอกเบี้ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์     แต่งกายดี จิตอาสา มีสัมมาคารวะ ร้อยละ 2.50 ต่อวันของคะแนน (point) อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 4 ดวง/คะแนน
             ดอกเบี้ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์               รู้จริง ทำได้ แก้ปัญหาเป็น ร้อยละ 2.50 ต่อวันของคะแนน (point) อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 ดวง/คะแนน

   ดอกเบี้ยคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์                                          ไม่มีความรับผิดชอบ ร้อยละ 7.5 ต่อวันของคะแนน (point) อัตราที่ไม่พึงประสงค์ อยู่ที่ 4 ดวง/คะแนน
   ดอกเบี้ยคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์     แต่งกายไม่ดี ไม่มีจิตอาสา ไม่มีสัมมาคารวะ ร้อยละ 7.5 ต่อวันของคะแนน (point) อัตราที่ไม่พึงประสงค์ อยู่ที่ 4 ดวง/คะแนน
   ดอกเบี้ยคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์                                                      ไม่ใฝ่เรียนรู้   ร้อยละ 7.5 ต่อวันของคะแนน (point) อัตราที่ไม่พึงประสงค์ อยู่ที่ 4 ดวง/คะแนน

        การใช้คะแนน point จิตพิสัย ได้ไม่เกินรายวิชาละ 10 คะแนน เมื่อใช้ไปแล้วคะแนนจะถูกหักออก เมื่อมีคะแนนเหลือ จึงจะสามารถนำไปใช้เป็นคะแนนของรายวิชาอื่นต่อไปได้ โดยระบบจะเปิดให้ยื่นได้ในสัปดาห์ที่ 18 เพียงสัปห์ดาเดียว หากพ้นกำหนด คะแนนจะเป็นคะแนนสะสมในภาคเรียนถัดไป