วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.12
ครูที่ปรึกษา : ครูบุญจันทร์  โตมร
รายงานเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1101ภาษาไทยพื้นฐาน
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20000
-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20000
-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20000
-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20001
-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20100
-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20100
-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20001
-1004กฎหมายแรงงาน
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20001
-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20100
-1008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20104
-2004เครื่องวัดไฟฟ้า
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20104
-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1นก.ที่เรียน=24
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=630 ชม.
1 64201040016
นายเดชาวัตไชยทอง
6400285228170447252 45.24%
2 64201040017
นายทศพรศรีทัด
02002165632170647264 51.59%
3 64201040018
นางสาวทัศนีย์รายรินทร์
00002165228170557248 46.03%
4 64201040019
นายธนพนธ์ศรีเนตร
0000008800182432 14.29%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:1)
5 64201040020
นายธนภูมิไชยวุฒิ
0000004424170127212 28.73%
6 64201040021
นายธีรภัทรติ่งแสง
0400005224170122412 23.02%
7 64201040022
นายนพรุจทองรวย
02000106028170167228 36.98%
8 64201040023
นายนลินนิภาพิทักษ์
64002205632170447238 46.19%
9 64201040024
นายนวดลนันกระโทก
64004286032170687264 56.35%
10 64201040025
นางสาวนิชธาวัลย์พิมพ์ชัย
00000040260087228 27.62%
11 64201040026
นายปริญญาจันทง
0200005628170407236 39.84%
12 64201040027
นายปิยพนธ์พันธ์งาม
02002205626170407248 44.92%
13 64201040028
นางสาวพิจิตตราเสนาภักดิ์
04002226432170647260 53.49%
14 64201040029
นายพิชิตกองคำ
6000006432170387248 43.97%
15 64201040030
นายภาสวุฒิป้อมหิน
64004266432170727264 57.30%
16 64201040031
นายภีรภัทรดวงแก้ว
02002226028170647252 50.63%
17 64201040032
นายภูวนันวลัยกาล
6200006030170127212 33.49%
18 64201040095
นายสุรศักดิ์ทองหล่อ
0000004426170127232 32.22%
19 64201040097
นายวัชรพลตุ้มคง
6400005628170567252 46.19%
20 64201040101
นายรุ่งกิจรัฐมรรคุวัฒพงษ์
0000004826170127216 30.32%
21 64201040107
นายภควัตบริจันทรฺ์
0200005626170227216 33.49%
ผู้สอน 1 ชัยศิริวีนัสกิตติณัฏฐพัชรธนิตาณัทพงศ์พัชนีพัชนีเพ็ญธิดาณัฐทัศนัยธีระทัศนัย 
ผู้สอน 2               

รายงานโดยฝ่ายวิชาการ : เมื่อ 19 ตุลาคม 2564