วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม สชส(ทวิภาคี).11
ครูที่ปรึกษา : ครูรุ้งทิวา  บุดดา
รายงานเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล30000
-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30000
-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ท:2
ป:2
น:3

[72]
30000
-1501ชีวิตกับสังคมไทย
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30000
-1601การพัฒนาสุขภาพ
ท:2
ป:0
น:2

[36]
30000
-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท:0
ป:2
น:1

[36]
30100
-0101กลศาสตร์วิศวกรรม
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30100
-0105ความแข็งแรงของวัสดุ
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30100
-0301ทฤษฎีโครงสร้าง
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30106
-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
ท:0
ป:6
น:3

[108]
30106
-2004ประมาณราคางานก่อสร้าง
ท:1
ป:3
น:2

[72]
30106
-2006เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์
ท:0
ป:6
น:3

[108]
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=29
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=702 ชม.
1 64301060007
นางสาวกนกวรรณทองพูน
54685436305454544228107 82.76%
2 64301060009
นางสาวสุวรรณหงษ์โททอง
54645436305454534228107 82.05%
3 64301060012
นายธนวัฒน์อาสา
5452543430455153.54228105 78.13%
4 64301060013
นางสาวดวงพรสุชาติ
54685436325454544228107 83.05%
5 64301060014
นางสาววันเพ็ญนามฮาด
54485434304954534228108 78.92%
6 64301060015
นายรัชชานนท์กล้าหาญ
54485436305051524224108 78.21%
7 64301060016
นางสาวมลฑิตากาลพัฒน์
54685436305454544228107 82.76%
ผู้สอน 1 จิรายุทราทิตย์จิรายุบุญแต่งสุประวัติรุ้งทิวารุ้งทิวารุ้งทิวาวงกตวงกตรุ้งทิวา 
ผู้สอน 2             

รายงานโดยฝ่ายวิชาการ : เมื่อ 19 ตุลาคม 2564