วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า รหัสกลุ่ม มยฟ(ทวิภาคี).11
ครูที่ปรึกษา : ครูบุญแต่ง  ป้อมหิน
รายงานเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล30000
-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30000
-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ท:2
ป:2
น:3

[72]
30000
-1601การพัฒนาสุขภาพ
ท:2
ป:0
น:2

[36]
30000
-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท:0
ป:2
น:1

[36]
30001
-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
ท:1
ป:0
น:1

[18]
30001
-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ท:2
ป:2
น:3

[72]
30100
-0101กลศาสตร์วิศวกรรม
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30100
-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
ท:2
ป:2
น:3

[72]
30101
-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
ท:2
ป:3
น:3

[90]
30101
-2603งานระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า
ท:2
ป:3
น:3

[90]
30101
-0002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น
ท:2
ป:3
น:3

[90]
30101
-0003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น
ท:2
ป:3
น:3

[90]
30101
-0004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น
ท:2
ป:3
น:3

[90]
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=34
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=864 ชม.
1 64301010056
นายอภิสิทธิ์จารุวงศ์
5420343281648567580359090 73.84%
2 64301010105
นายนนทการขนอ่อน
5460363681652688580359090 82.18%
3 64301010108
นายฤทธิพรคงเพชร
5432343471250648080359089 76.50%
ผู้สอน 1 จิรายุทราทิตย์บุญแต่งบุญแต่งสุลัดดาวิทยาณัฐพลวัฒนาวิภาศิริประดิษฐจิรพันธ์ไกรศรไกรศร 
ผู้สอน 2               

รายงานโดยฝ่ายวิชาการ : เมื่อ 19 ตุลาคม 2564