วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า รหัสกลุ่ม สยฟ(ทวิภาคี).12
ครูที่ปรึกษา : ครูวัฒนา  ทองเทพ
รายงานเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล30000
-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30000
-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ท:2
ป:2
น:3

[72]
30000
-1601การพัฒนาสุขภาพ
ท:2
ป:0
น:2

[36]
30000
-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท:0
ป:2
น:1

[36]
30001
-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
ท:1
ป:0
น:1

[18]
30001
-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ท:2
ป:2
น:3

[72]
30100
-0101กลศาสตร์วิศวกรรม
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30100
-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
ท:2
ป:2
น:3

[72]
30101
-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
ท:2
ป:3
น:3

[90]
30101
-2005งานส่งถ่ายกำลัง
ท:2
ป:2
น:3

[72]
30101
-2006งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
ท:2
ป:3
น:3

[90]
30101
-2603งานระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า
ท:2
ป:3
น:3

[90]
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=31
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=756 ชม.
1 64301010017
นายพชรพลศรีโวหะ
54523636168516886728580 85.19%
2 64301010048
นายกฤษฎาวงษ์ตะลา
544836361616516890728580 86.24%
3 64301010049
นายธรรมนูญวงษา
544434361616486880727980 82.94%
4 64301010050
นายนันธชัยจิบจันทร์
546436361616486490728480 87.30%
5 64301010051
นายปรเมษฐ์ถ้วนครบ
542032341616486485727980 79.37%
6 64301010052
นายรชตจันทร์เฉลิม
546436361616486490728480 87.30%
7 64301010053
นายเศรษฐพงษ์อัดโท
546436361616486490728580 87.43%
8 64301010054
นายเศรษฐภูมิอัดโท
546836361616486490728580 87.96%
9 64301010055
นายสนธยาจามะรีย์
543236361616486490688580 82.67%
ผู้สอน 1 จิรายุทราทิตย์บุญแต่งบุญแต่งวันทนาวิทยาวัฒนาวัฒนาวิภาศิริณัฐพลวัฒนาประดิษฐ 
ผู้สอน 2              

รายงานโดยฝ่ายวิชาการ : เมื่อ 19 ตุลาคม 2564