วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.32
ครูที่ปรึกษา : ครูสันติ  ไชยประดิษฐ์
รายงานเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1602เพศวิถีศึกษา
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20001
-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20001
-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20105
-2008เครื่องเสียง
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20105
-2010เครื่องส่งวิทยุ
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20105
-2011เครื่องรับโทรทัศน์
ท:2
ป:3
น:3

[90]
20105
-2102ระบบเสียง
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20105
-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20105
-2108ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2นก.ที่เรียน=19
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=594 ชม.
1 62201050047
นางสาวนิสาเนียมพันธ์
32000000000 5.39%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:1)
2 62201050048
นายสิทธิศักดิ์มะลาศรี
3215054720870051 52.36%
3 62201050049
นางสาวสายชลชนะวงค์
3215054720900060 54.38%
4 62201050050
นายกิตติพงษ์พิลา
3216054720900060 54.55%
5 62201050051
นายกิตติศักดิ์ทองปาน
3217054720900049 52.86%
6 62201050052
นายขวัญชัยเลาพิลา
3217054720900060 54.71%
7 62201050053
นายเจตน์รังสรรค์สำราญ
3216054720900052 53.20%
8 62201050054
นายณัฐวุฒิกุมพันธ์
3217054720900060 54.71%
9 62201050056
นายนนทวัฒน์ครองใจ
3215054720900060 54.38%
10 62201050057
นายนรากรโคสา
3215054720900060 54.38%
11 62201050059
นายรักรุ่งป้องกัน
3216054680900051 52.36%
12 62201050061
นายศุภกรคมใสย
3216054720900059 54.38%
13 62201050062
นายสมเจตน์เตจ๊ะเทพ
3216054720900052 53.20%
14 62201050063
นายสิทธิชัยไชยสิทธิ์
3215054680870049 51.35%
15 62201050064
นายอนุวัตรคำภา
3216054680870049 51.52%
16 62201050066
นายอภิสิทธิ์เจริญศรีเมือง
3215054720900060 54.38%
17 62201050067
นายอรรถชัยอ่อนยอง
32000003000 5.89%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:2)
18 62201050068
นายอรุณจักรจามะรีย์
3217054720870060 54.21%
19 62201050078
นายธิติวุฒิกายะชาติ
3215054720900060 54.38%
ผู้สอน 1 รัตน์ติพรสุประวัติกิตติฐิติชญาสันติปฏิภาณสันติปฏิภาณปฏิภาณชุมพล 
ผู้สอน 2            

รายงานโดยฝ่ายวิชาการ : เมื่อ 19 ตุลาคม 2564