วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.22
ครูที่ปรึกษา : ครูบุญญฤทธิ์  แสงทอง
รายงานเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20000
-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20001
-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20001
-1004กฎหมายแรงงาน
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20100
-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2001เขียนแบบเครื่องมือกล1
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2007กรรมวิธีการผลิต
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20102
-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
ท:2
ป:6
น:4

[144]
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=19
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=576 ชม.
1 63201020025
นายกฤษฎาหัวดอน
3180451860646832116 73.61%
2 63201020026
นายกฤษนัยมวลพรหม
3180511864646831136 78.65%
3 63201020027
นายกิตติพงศ์วงค์คำพระ
3181481860646832144 79.17%
4 63201020028
นายจักรกฤษดำรงค์
3180511860646831104 72.40%
5 63201020029
นายจิระพงศ์แก้วมูล
3180481860646831113 73.44%
6 63201020030
นายจีรวัฒน์วรรณทวี
3180481856646831105 71.35%
7 63201020031
นายชญานนท์คุณธีระธาดา
2180451856606832113 71.53%
8 63201020032
นายณัฐพลใจตรง
21800000040 4.17%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:1)
9 63201020033
นายแดเนียลดาวใสย์
3182511864646832105 73.78%
10 63201020034
นายทศพรวันทวี
3181511860646831117 74.83%
11 63201020035
นายธนพลโพธิ์ทอง
3181511860646832140 78.99%
12 63201020036
นายภานุเรียนพิมพ์
2180511856606831140 77.08%
13 63201020037
นายวัชรปัญญาศรีฟ้า
3180451864606832105 71.70%
14 63201020039
นายสมเกียรติเดชแพง
2181511856646831133 76.74%
15 63201020040
นายอภิชัยใจมาสุข
3182511860646832140 79.17%
16 63201020041
นายสุกฤตกรวยทอง
2182511860646832140 78.99%
17 63201020042
นายพัฒชกรณ์ศิริคำ
3181481860646832140 78.47%
18 63201020044
นายอดิศักดิ์ปาทอง
3180511864606832104 72.57%
ผู้สอน 1 ณญาดาหนึ่งฤทัยธนิตาปวีณาฐิติชญาณรงค์ไพฑูรย์ชาตรีประภาสมานะศักดิ์ 
ผู้สอน 2            

รายงานโดยฝ่ายวิชาการ : เมื่อ 19 ตุลาคม 2564