วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก(ทวิภาคี).23
ครูที่ปรึกษา : ครูชาตรี  ศรีสะอาด
รายงานเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20000
-1602เพศวิถีศึกษา
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20001
-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20100
-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20102
-2009โปรแกรมเอ็นชีพื้นฐาน
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2010อบซุบโลหะ
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
ท:0
ป:6
น:2

[108]
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=18
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=558 ชม.
1 63201020045
นายกฤษณะเรืองเนตร
321734646836694824 65.41%
2 63201020046
นายคทายุทธ์สืบวงค์
321629567134534820 59.50%
3 63201020047
นายจตุรงค์มุ้ยแก้ว
321636647236694824 66.31%
4 63201020048
นายณัฐพลผาโท
201636646334654812 60.93%
5 63201020050
นายณัฐวุฒิทองผิว
321630567234694824 63.44%
6 63201020051
นายธนภัทรจุลหอม
321629567234574824 61.11%
7 63201020052
นายธรินทร์ไชยมูล
301634566336574820 59.68%
8 63201020054
นายนพนันท์วงษ์เพ็ญ
321634606834684818 62.90%
9 63201020055
นายพงศกรตะริวงศ์
321632607236694822 64.52%
10 63201020056
นายพัชรพลสุวรรณศิลป์
201634566334534816 57.71%
11 63201020058
นายภานุวัฒน์คำภา
321636647236694824 66.31%
12 63201020060
นายรัฐภูมิปานทอง
301736566334534814 58.06%
13 63201020061
นายศรายุทธดอมไธสง
301532566334494824 58.06%
14 63201020062
นายสถาพรโมลิดา
200000016480 11.83%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:1)
15 63201020063
นายสันตพลพังน้อย
301536566834684824 63.08%
16 63201020064
นายสุรสิทธิ์เปรียบเทียบ
301731647234574812 60.57%
17 63201020065
นายอัษฐากรแสงงาม
201630567234574820 60.04%
18 63201020066
นายอัษฐาพรแสงงาม
201634647234574820 62.19%
ผู้สอน 1 ณญาดาณัฏฐพัชรสุประวัติสุประวัติณรงค์มานะศักดิ์มานะศักดิ์มานะศักดิ์ภูดิศบุญญฤทธิ์ 
ผู้สอน 2            

รายงานโดยฝ่ายวิชาการ : เมื่อ 19 ตุลาคม 2564