วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก(ทวิภาคี).24
ครูที่ปรึกษา : ครูชาตรี  ศรีสะอาด
รายงานเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20000
-1602เพศวิถีศึกษา
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20001
-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20100
-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20102
-2009โปรแกรมเอ็นชีพื้นฐาน
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2010อบซุบโลหะ
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
ท:0
ป:6
น:2

[108]
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=18
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=558 ชม.
1 63201020068
นางสาวกัญติยาพรดำลี
301534641634644824 54.12%
2 63201020071
นางสาวนภัสภรณ์ชอบเพราะ
32163264834644816 51.43%
3 63201020072
นางสาวพรธิตาทองใบ
321732642036644824 55.56%
4 63201020073
นางสาวยุวดีศิริบูรณ์
321632642036644824 55.38%
5 63201020074
นางสาววาสนาอาจดวงดี
221632641634644824 54.12%
6 63201020075
นางสาวสุธิมามั่นชาติ
321632641636644820 53.94%
7 63201020076
นางสาวอุษณาชัยภาลา
321532642036644820 54.48%
8 63201020077
นายกิตติพงศ์ปกป้อง
12000000480 9.14%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:1)
9 63201020078
นายจตุรวิทย์แก่นกุหลาบ
10000000480 8.78%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:2)
10 63201020079
นายจิรายุอุรัญ
221632642034644824 54.84%
11 63201020080
นายจิรายุทธกองแก้ว
30153264034644824 50.90%
12 63201020081
นายชินดนัยอ่อนทรวง
1015200340480 17.92%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:3)
13 63201020082
นายณัฏฐกิตติ์เทียมพุดซา
3003264834644824 49.64%
14 63201020083
นายณัฐวุฒิกองแก้ว
221532641634644824 53.94%
15 63201020084
นายทินกรคันทา
321632642036644824 55.38%
16 63201020085
นายพิเชษฐ์ไชยจันมลตรี
321532641636644820 53.76%
17 63201020086
นายภูมิภัทรแก้วประเสริฐ
20163264834644818 51.25%
18 63201020087
นายรฐนนท์พรหมชาติ
101600000480 11.65%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:4)
19 63201020088
นายเศรษฐวุฒิสีคราม
301734642036644820 54.84%
ผู้สอน 1 ณญาดาณัฏฐพัชรสุประวัติสุประวัติสุวรรณบุญญฤทธิ์มานะศักดิ์ไพฑูรย์ภูดิศบุญญฤทธิ์ 
ผู้สอน 2            

รายงานโดยฝ่ายวิชาการ : เมื่อ 19 ตุลาคม 2564