วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม ชส.21
ครูที่ปรึกษา : ครูวงกต  จิตรประเสริฐ
รายงานเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20000
-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20106
-2113ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20106
-1001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง
ท:0
ป:6
น:2

[108]
20106
-2002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
ท:0
ป:6
น:2

[108]
20106
-2003เขียนแบบงานโครงสร้าง
ท:0
ป:6
น:2

[108]
20106
-2011อ่านแบบงานก่อสร้าง
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20001
-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20106
-2114คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20001
-1007กฎหมายก่อสร้าง
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=20
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=630 ชม.
1 63201060001
นางสาวกรรณิกาศรีพันธบุตร
32233610810810836512134 85.56%
2 63201060003
นางสาวรัตนาปัญญา
320100000000 5.24%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:1)
3 63201060004
นายฉัตรทิพากรสิงห์ทอง
3201369610810832442132 80.95%
4 63201060005
นางสาวอรณิชาฤทธิพงษ์
3221369610810834512134 83.02%
5 63201060006
นายชิตวันป้องพา
32233610810810836462136 85.08%
6 63201060007
นายชินภัทรศรีมูล
32233610810810836502136 85.71%
7 63201060008
นายนัฐดนัยลิลัน
3203369610810232472132 80.79%
8 63201060009
นายปรายฝันราชโสม
320100000000 5.24%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:2)
9 63201060010
นายพงศธรพรมมาสุข
32243610810810836512136 86.03%
10 63201060011
นายไพบูลย์เศษสุวรรณ
3223369610810834492134 83.02%
11 63201060012
นายสิรภพสัมณีย์
320200000000 5.40%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:3)
12 63201060013
นายสุขสันต์เนียมมูล
320200000000 5.40%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:4)
13 63201060014
นายวันชัยวันประโคน
320100000000 5.24%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:5)
14 63201060015
นายกฤษฎาโพธิพันธ์
32233610810810836502136 85.71%
15 63201060016
นายณัชพลชูรัตน์
320100000000 5.24%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:6)
16 63201060017
นายปฏิภาณสีลา
32213610810810736472136 84.76%
17 63201060018
นายภูตะวันไชยภักดี
3224369610810436511532 81.90%
18 63201060019
นายภาณุวิทย์บรรดาศักดิ์
32233610810810736492134 85.08%
19 63201060020
นายกิตติภพลาพรม
320100000000 5.24%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:7)
20 63201060021
นายทรงธรรมอิ่มอ้วน
3224369610810736482136 83.49%
ผู้สอน 1 รัตน์ติพรณัฏฐพัชรธนิตาอภินันท์วงกตอภินันท์อภินันท์รุ้งทิวาปวีณาวงกตรุ้งทิวา 
ผู้สอน 2             

รายงานโดยฝ่ายวิชาการ : เมื่อ 19 ตุลาคม 2564