วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.23
ครูที่ปรึกษา : ครูพัชนี  สีมารักษ์
รายงานเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20001
-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20100
-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20101
-2003งานเครื่องล่างรถยนต์
ท:1
ป:6
น:3

[126]
20101
-2005งานไฟฟ้ารถยนต์
ท:1
ป:6
น:3

[126]
20101
-2008งานขับรถยนต์
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20101
-2106งานบำรุงรักษารถยนต์
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=16
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=576 ชม.
1 63201010046
นางสาวสุพิชฌาแก้วยงค์
01254641261267272 91.32%
2 63201010048
นางสาวอารียาจงรักษ์
01254641261267272 91.32%
3 63201010049
นางสาวพุทธิดาทะคำวงษ์
01254641261267272 91.32%
4 63201010050
นายกีรติระรื่นรมย์
000240000 4.17%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:1)
5 63201010051
นายเกรียงไกรพิมาร
01054641191267268 89.06%
6 63201010052
นายจิรพัสมิตรศิริกุล
01154621121156864 84.38%
7 63201010054
นายเจษฎาป้องแก้ว
01154641051076468 82.12%
8 63201010055
นายชัยสิทธิ์เสนาภักดิ์
01254641261237268 90.10%
9 63201010056
นายชาญธิษณ์พระสว่าง
01054500596464 52.26%
10 63201010057
นายชินพัฒน์คืนผล
01054641191126868 85.94%
11 63201010058
นายธนวัฒน์พระสว่าง
01054641191237268 88.54%
12 63201010059
นายธนวัฒน์ลาแพงศรี
01054640636464 55.38%
13 63201010060
นายธวัชชัยภูชะหาร
01254641261266872 90.63%
14 63201010062
นายเนรมิตผิวไทย
0054587756464 55.90%
15 63201010064
นายภูเบศวิชัด
01154601261267272 90.45%
16 63201010065
นายวรวุฒิศรศรี
01154641261267272 91.15%
ผู้สอน 1 รัตน์ติพรธนิตาเพ็ชราบุญจันทร์ไกรศรวิภาศิริชาติชายชาติชาย 
ผู้สอน 2          

รายงานโดยฝ่ายวิชาการ : เมื่อ 19 ตุลาคม 2564