วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.21
ครูที่ปรึกษา : ครูบุญญฤทธิ์  แสงทอง
รายงานเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20000
-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20001
-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20001
-1004กฎหมายแรงงาน
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20100
-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2001เขียนแบบเครื่องมือกล1
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2007กรรมวิธีการผลิต
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20102
-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
ท:2
ป:6
น:4

[144]
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=19
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=576 ชม.
1 63201020002
นางสาวรุ่งทิวากุลหอม
3182511864681632136 70.83%
2 63201020004
นายกฤษณะคมใสย
21800000040 4.17%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:1)
3 63201020005
นายกิตติวินท์ครองใจ
218000068040 15.97%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:2)
4 63201020006
นายคิมหันต์อุ่นจิตร์
218000068040 15.97%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:3)
5 63201020007
นายชินกรณ์จบเจนไพร
3180511864681231132 68.92%
6 63201020008
นายฐิติพงษ์บุญมั่งมี
2182511864681632132 69.97%
7 63201020010
นายธนวัฒน์เยาวนารถ
21800186068431136 58.51%
8 63201020011
นายธีรวัฒน์เกษมโสฬส
3182511864681632136 70.83%
9 63201020012
นายนัทชาพราไพล
318151186068832136 68.58%
10 63201020013
นายนิพนธ์คงสมพร
218000068060 16.32%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:4)
11 63201020014
นายปกรณ์ทองขาว
218048186468832136 68.40%
12 63201020015
นายพงษ์ศิริแก้ววงษา
3182511860681631136 69.97%
13 63201020016
นายพิสิทธิ์ขันที
3181481860681232136 68.75%
14 63201020018
นายภูริภัทร์ไชยทอง
3180511860681632132 69.10%
15 63201020020
นายศราวุฒิแก้วอินธิ
2182511860681631136 69.79%
16 63201020021
นายสราวุฒิพันธ์ท้าว
218048186068832132 67.01%
17 63201020022
นายอชิรวัฒน์ปัดถา
3181511860681232136 69.27%
18 63201020023
นายอภิชาตินามวงษ์
3181481860681231136 68.58%
19 63201020024
นายอมรเทพจันวาลย์
2181511864681231136 69.62%
ผู้สอน 1 ณญาดาหนึ่งฤทัยธนิตาปวีณาฐิติชญาณรงค์ภูดิศบุญญฤทธิ์ประภาสชาตรี 
ผู้สอน 2            

รายงานโดยฝ่ายวิชาการ : เมื่อ 19 ตุลาคม 2564