วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.21
ครูที่ปรึกษา : ครูศิริศักดิ์  จันพูล
รายงานเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20000
-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20000
-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20001
-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20001
-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20104
-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20104
-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
ท:1
ป:6
น:3

[126]
20104
-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20104
-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=18
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=576 ชม.
1 63201040001
นางสาวชลธิชาชูสวัสดิ์
5284365454721066472 85.94%
2 63201040002
นางสาวนันทิกานต์เพ็ญบาล
03000000240 6.25%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:1)
3 63201040004
นางสาววิลาวรรณผิวจันทร์
03000000440 6.60%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:2)
4 63201040005
นายคณาธิปเพียรชอบ
5304345454721066072 85.24%
5 63201040006
นายชาญชัยสนทยา
5324345454721066272 85.94%
6 63201040007
นายฐิติกรศรีเนตร
5324345454721046472 85.94%
7 63201040008
นายณัชชานนสีชาลู
5284345445721046468 82.99%
8 63201040009
นายธนากรเทพอาสา
5304345454721066472 85.94%
9 63201040010
นายธราเทพจิตตะวงษ์
400000012640 13.89%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:3)
10 63201040011
นายธิติสิทธิ์ภูหมื่น
4320305454721056472 84.55%
11 63201040012
นายบุญฑิกรณ์ขันชัย
40300008940 17.36%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:4)
12 63201040013
นายพงดนัยสายเคน
403325451721066472 79.51%
13 63201040014
นายภานุเดชบุษดี
4230000740 3.47%     อยู่ในเกณฑ์ไม่มีเวลาเรียน (คนที่:5)
14 63201040015
นายเลิศณรงค์บุญขาว
4304345454721066072 85.07%
15 63201040016
นายวรวุฒิสายสุนา
5324345448721066472 85.24%
16 63201040017
นายวันชัยตั้งมั่น
5304325454721066472 85.59%
17 63201040018
นายวิชาญปิ่นวันนา
5323345451721066472 85.59%
18 63201040019
นายวีรวัฒน์อินธิเดช
5303345451721066472 85.24%
19 63201040020
นายสาครอักษร
5324345454721066472 86.28%
20 63201040021
นายสิทธิโชคโพธิ์หลง
5302325448721066472 84.20%
21 63201040022
นายสิทธินนท์พรมชาติ
5304345451721066472 85.42%
ผู้สอน 1 ณญาดาคำโฮมธนิตาสุประวัติศิริศักดิ์ปวีณาศิริศักดิ์บุญจันทร์บุญจันทร์วัลชัย 
ผู้สอน 2            

รายงานโดยฝ่ายวิชาการ : เมื่อ 19 ตุลาคม 2564