รายการ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ นักศึกษา นายสมเกียรติ  เดชแพง (เกียรติ) ชก.22
เบอร์โทร นักศึกษา   0825743702
เบอร์โทร 1 ผู้ปกครอง  0986262776
เบอร์โทร 2 ผู้ปกครอง   
ชื่อผู้ปกครอง: นายไพฑูรย์    เดชแพง
ที่อยู่ : 37  หมู่ 8
          ต.โนนปูน
          อ.ไพรบึง
          จ.ศรีสะเกษ
          33180
สถานศึกษาเดิม(ร.ร./วิทยาลัย) :
[บันทึกการโทร]