วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล สาขางาน ธุรกิจดิจิตอล รหัสกลุ่ม มบค(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางกิ่งดาว     บุญประสิทธิ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164302040001
นางสาวกัลยากรสิงห์แก้ว
                           
264302040002
นางสาวกัลยารัตน์สุจันทร์
                           
364302040018
นางสาวนาตาลีลุนศร
                           
464302040023
นางสาวพรธิกาบุญรินทร์
                           
564302040024
นายพรนภาดาวไสย์
                           
664302040037
นางสาววลีรัตน์แก้วมณี
                           
764302040039
นางสาววิชญาดาเนืองนอง
                           
864302040042
นางสาววิไลลักษณ์ภาษี
                           
964302040045
นางสาวศิริรักษ์ภักเกลี้ยง
                           
1064302040056
นายกมลวรรณทองบุตร
                           
1164302040057
นางสาวกรรณิการ์เลื่อนฤทริ์
                           
1264302040058
นายกษณะสายสมร
                           
1364302040059
นางสาวกัญญารัตน์ปรางโท้
                           
1464302040060
นายเกศราภรณ์พะวงษ์
                           
1564302040061
นายแคทรียาชาลี
                           
1664302040062
นายจันทกานต์แสนนาม
                           
1764302040063
นางสาวชนิภรณ์พรมโลก
                           
1864302040064
นางสาวฐิติยากาญจนะชาติ
                           
1964302040065
นางสาวฐิติรัตน์ปานประชาติ
                           
2064302040066
นางสาวณัฏฐณิชาสุขวงค์
                           
2164302040067
นายณัฐวุฒิโสภา
                           
2264302040068
นางสาวทิพย์ธัญญาสิงห์ซอม
                           
2364302040069
นางสาวธิติสุดาดีพร้อม
                           
2464302040070
นายธีระวัฒน์บรรเทา
                           
2564302040071
นางสาวนพรัตน์สำเภาทอง
                           
2664302040072
นายนรินทรธรรมชาติ
                           
2764302040073
นางสาวนวพรบุญเหลือ
                           
2864302040074
นายนันทิกานต์วันใส
                           
2964302040075
นางสาวนิตยาพลเมือง
                           
3064302040076
นางสาวนุชติยารัตพันธ์
                           
3164302040077
นางสาวเบญจพรสลักคำ
                           
3264302040078
นางสาวเบญจวรรณการะเกษ
                           
3364302040079
นางสาวปณัดดาฐานโอฬาร
                           
3464302040080
นางสาวประภาศิริมัชฌิมะบุระ
                           
3564302040081
นายพงศกรสุปัน
                           
3664302040082
นางสาวพรพิมลพวงเงิน
                           
3764302040083
นายพัชราภาราชการ
                           
3864302040084
นางสาวพิมพ์ใจอารีย์
                           
3964302040085
นางสาวฟางแก้วบุญเสริม
                           
4064302040086
นางสาวภณิดายอดวงศา
                           
4164302040087
นายยุทธภูมิไทยแท้
                           
4264302040088
นางสาวรุ่งกมลพลดงนอก
                           
4364302040089
นางสาววรนาฎโคศรี
                           
4464302040090
นางสาววิกานดาวิสัยเกต
                           
4564302040091
นางสาวศศิกานต์จอมตั้ง
                           
4664302040092
นางสาวสมจิตรวันเสาร์
                           
4764302040093
นายสัตยาโคตทอง
                           
4864302040094
นางสาวสุณิสาสายกันยา
                           
4964302040095
นางสาวสุภาภรณ์กายะชาติ
                           
5064302040096
นางสาวอนุสราถุงจันทร์
                           
5164302040097
นางสาวอรนุชคำจุล
                           
5264302040098
นางสาวอาริยาอินทร์เหลา
                           
5364302040101
นายภัทรชนนท์เม้าราษี
                           
5464302040102
นางสาวฐิติมาภรณ์แหวนเพชร
                           
5564302040103
นายศุภกิจโสดา
                           
5664302040104
นางสาวณัตสยามนต์ขันติวงค์
                           
5764302040107
นายอลงกรณ์นวลงาม
                           
5864302040108
นางสาวช่อประกายปลื้มใจ
                           
5964302040109
นางสาวปิยธิดาบุญแก้ว
                           
6064302040111
นายญาณีคันทา
                           
6164302040112
นางสาวปิ่นมณีคำโสภา
                           
6264302040113
นางสาวจันธิดาษรห้าวหาญ
                           
6364302040114
นายณรงค์ฤทธิ์แตะต้อง
                           
6464302040115
นางสาวอริสราปัดถา
                           
6564302040116
นางสาวอินทิราเครือทอง
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................