วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม สบต(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวรัตน์ติพร     พลแสน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164302020001
นางสาวกรวิภาวันศรี
                           
264302020002
นายชลินดาไกรยา
                           
364302020003
นายธนารัตน์นวลแย้ม
                           
464302020004
นางสาวธิดารัตน์คุมมินทร์
                           
564302020005
นายพัชราภรณ์กรมพะไมย์
                           
664302020007
นางสาวลัดดาวัณย์ครองเชื้อ
                           
764302020018
นางสาวอินทิราพันธ์คำ
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................