วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม มบบ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางศิริรัตน์     คำเพราะ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164302010036
นางสาวจิราภรณ์จิตรแสวง
                           
264302010044
นางสาวนิภาภรณ์คำเรือง
                           
364302010049
นางสาวพรพรรณศรีเสนา
                           
464302010059
นางสาวสุพรรณษาแสงจันทร์
                           
564302010063
นางสาวกนกวรรณทิพย์สมบัติวงศ์
                           
664302010064
นายกาญจนาภูพวก
                           
764302010065
นางสาวกิตติยาแก้วอาษา
                           
864302010066
นางสาวขนิษฐากองสำลี
                           
964302010067
นางสาวณัชชาประคำแหง
                           
1064302010068
นางสาวนฤทัยหมายเขา
                           
1164302010069
นางสาวพกาวรรณลิพันธ์
                           
1264302010070
นายฟาริดาเนื้อไม้หอม
                           
1364302010071
นางสาวศศิกานต์มานะศรี
                           
1464302010072
นายสาวรีย์เปล่งปลั่ง
                           
1564302010073
นางสาวสุขิมาลณ์ศรชัยญาติ
                           
1664302010074
นางสาวสุจิตราสิงห์วงษา
                           
1764302010075
นางสาวสุรางคณาเหลาคำ
                           
1864302010076
นางสาวอทิตยาอร่ามเรือง
                           
1964302010077
นางสาวอินทุอรศรีทอง
                           
2064302010080
นางสาวอรชุลีพลทา
                           
2164302010083
นางสาวปวีณาจันดากรณ์
                           
2264302010084
นางสาวศิริลักษ์โพธิ์ทอง
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................