วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ(ทวิภาคี).12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวสุลัดดา     ยอดกุล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164302010001
นางสาวกาญจนาสาระวัน
                           
264302010032
นางสาวเกตน์สิรีรุ่งเจริญมั่นคง
                           
364302010033
นางสาวเกศนีกระจ่างจันทร์
                           
464302010034
นางสาวจินตนาบุตรแวว
                           
564302010035
นางสาวจิราพรสิงห์ซอม
                           
664302010037
นางสาวจิวรรณกลมพันธ์
                           
764302010038
นางสาวจุฑารัตน์สิงห์วงค์ษา
                           
864302010039
นางสาวเจนจิรายุทธยง
                           
964302010040
นางสาวฐิตาภรณ์สายทอง
                           
1064302010041
นายธนาวุฒิบัวกอ
                           
1164302010042
นางสาวธัญพิชชาจันทาน
                           
1264302010043
นางสาวธิยะดานามโคตร
                           
1364302010045
นางสาวประกายดาวรัตนวรรณ
                           
1464302010046
นางสาวปวีณารัตนวัน
                           
1564302010047
นางสาวปัทมาวรรณวงษ์สุนา
                           
1664302010048
นางสาวปาริชาติวงค์ใหญ่
                           
1764302010050
นางสาวพรไพลินพรำนัก
                           
1864302010052
นางสาวมาลินีบูระพา
                           
1964302010053
นางสาวยุพาสกุลมะลิ
                           
2064302010054
นางสาวรัตนพรโพธิ์ชัย
                           
2164302010055
นางสาววิชุดาไชย์พรมมี
                           
2264302010056
นางสาวศิริวรรณทาพันธ์
                           
2364302010057
นางสาวสุธิราบุญมานัน
                           
2464302010058
นางสาวสุนิษาสมเพ็ชร
                           
2564302010060
นางสาวสุพัตราบุญลา
                           
2664302010061
นางสาวอริสาโคตรทิพย์
                           
2764302010062
นางสาวอารียาเสลา
                           
2864302010081
นางสาวจิราหัสดงค์
                           
2964302010082
นางสาวพัทจิรามะพันธ์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................