วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาววันทนา     โพธิ์กระชาติ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164302010002
นางสาวกิติมาลาพันธ์
                           
264302010003
นางสาวจิราพรเครือชัย
                           
364302010004
นางสาวจิราวรรณกลิ่นพิกุล
                           
464302010005
นางสาวชลิตาพรมเสนา
                           
564302010006
นายชินกรแสงใส
                           
664302010007
นางสาวชุลีพรสุฟอง
                           
764302010008
นางสาวฏาวิไลกาญจนะชาติ
                           
864302010009
นางสาวณัฐนันท์บุญเลี้ยง
                           
964302010010
นางสาวณัฐนิชาสายสมบัติ
                           
1064302010011
นางสาวณัฐริดาไชยโชติ
                           
1164302010012
นางสาวเดือนดาราปลื้มหอม
                           
1264302010013
นางสาวธิดารัตน์ทาคำสุข
                           
1364302010014
นางสาวธิดารัตน์พิมพ์ปัด
                           
1464302010015
นางสาวนํ้าฟ้าประชา
                           
1564302010016
นางสาวปนัดดาเชื้อหอม
                           
1664302010017
นางสาวพราวพรรณจุลหอม
                           
1764302010018
นายพิลาวรรณขอวรกลาง
                           
1864302010019
นางสาวภาวนาสมาคม
                           
1964302010020
นางสาววรรณนิสาวรชินา
                           
2064302010021
นายวรรณิดาจันทร์หอม
                           
2164302010022
นางสาววาสนานารี
                           
2264302010023
นางสาวศิริประภาช่อนาค
                           
2364302010024
นางสาวศิริวรรณบุราคร
                           
2464302010025
นางสาวสุดารัตน์รัตนะ
                           
2564302010026
นางสาวสุนิชาพรหมจันทร์
                           
2664302010027
นางสาวสุพัตราดอกดวง
                           
2764302010028
นางสาวหนึ่งฤทัยบุญเลี้ยง
                           
2864302010029
นายอนิรุธเถาว์คำ
                           
2964302010030
นางสาวอลิษาทั่งทอง
                           
3064302010031
นางสาวอารีรัตน์จันทร์พูล
                           
3164302010078
นางสาวธิดารัตน์ดาวใส
                           
3264302010079
นางสาวกาญจนามีศรี
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................