วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม มชส(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิวา     บุดดา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301060001
นางสาวจิรภัทร์สุขหุ้ม
                           
264301060002
นายอภิสิทธิ์คำภาพันธ์
                           
364301060003
นางสาวอรณีสารีบุตร
                           
464301060004
นายจีรนันท์เมืองทอง
                           
564301060005
นายนันตนาเกษพิลุน
                           
664301060006
นางสาวศิวนาถตำหนง
                           
764301060008
นางสาววันวิสาทองงาม
                           
864301060010
นายวีระภาพจิบจันทร์
                           
964301060011
นายตรีทเศศตรีแสน
                           
1064301060017
นางสาวอุไรรัตน์บุญสละ
                           
1164301060018
นายณัฐวุฒิบุญเกิ่ง
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................