วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม มชอ(ทวิภาคี)11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุวรรณ     บุษภาค

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301050005
นายฐานันดรบุญเริ่ม
                           
264301050021
นางสาวธัญญาอัมพรศรี
                           
364301050022
นายนันทชัยกาญจนะชาติ
                           
464301050023
นางสาวนีรนาฎอำนวยโพธิ์
                           
564301050024
นางสาวบุษยมาศไชยรัมย์
                           
664301050025
นายเบญจวรรณแสงอื้อ
                           
764301050026
นายเบญจวรรณโสดา
                           
864301050027
นางสาววราลักษณ์โกศล
                           
964301050028
นายสุรางคณาจำปี
                           
1064301050029
นายพงษ์สิทธิ์มนตรี
                           
1164301050030
นายณัฐวุฒิว่องไว
                           
1264301050033
นางสาวรุ่งทิพย์ประจันทร์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................