วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม สชอ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุวรรณ     บุษภาค

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301050002
นายกิตติเวชวงค์บุตร
                           
264301050003
นายชาญชัยลึกลาภ
                           
364301050004
นายชำนาญบุตรมณีร์
                           
464301050006
นายธิติพงษ์ยอดทรัพย์
                           
564301050007
นายธีรวัตรวงค์นิลา
                           
664301050008
นายนครินทร์เนียมพันธ์
                           
764301050009
นายบุญตาชัชวาลย์
                           
864301050010
นายประภพปานประชาติ
                           
964301050011
นายพลาวุธระวาดชู
                           
1064301050012
นางสาวพัชราไกรยา
                           
1164301050013
นายฤทธิพงษ์จิบจันทร์
                           
1264301050014
นางสาววิภาสิริโคสัย
                           
1364301050015
นายวิวัฒน์ชัยแสงจันทร์
                           
1464301050016
นางสาวศรีสุดารัตน์ปานประชาติ
                           
1564301050017
นายสิทธิพันธ์ไชยโครต
                           
1664301050018
นายอติชาติคำอ่อน
                           
1764301050019
นายเอกพลรักษาราษฎร์
                           
1864301050031
นายชนะภูมิสีสังข์
                           
1964301050032
นายเอกภพรักษาราษฎร์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................