วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มชฟ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายคัคเนศวร์     โกมลศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301040024
นายศุภเดชบุญศรัทธา
                         
264301040028
นายสุรธัสศรีหาบุตร
                         
364301040030
นางสาวอัญชัญแก้วประไพ
                         
464301040032
นายเกรียงไกรกุลหอม
                         
564301040033
นางสาวเกศวดีพรมพิมาร
                         
664301040034
นายไชยวัฒน์วันทา
                         
764301040035
นายณัฐวุฒิประดิษฐ์สิน
                         
864301040036
นายตะวันจอมเชื้อ
                         
964301040037
นายธนกานต์พลชัย
                         
1064301040038
นายธนโชติโพธิ์ทอง
------------------       
1164301040039
นายธนากรดอนภูษา
                         
1264301040040
นายนันทวัฒน์กงล้อม
                         
1364301040041
นายนิธิวุฒิพรหมมาดวง
                         
1464301040042
นายวุฒิชัยชูสวัสดิ์
                         
1564301040043
นายอภิสิทธิ์สอนจิตร
                         
1664301040044
นางสาวอัจรีนามปัญญา
                         
1764301040045
นายอุเทนพรมสาร
                         
1864301040048
นายอภิชัยแสงอุทัยทิพย์วรรณ
                         
1964301040049
นายปิยพนธ์จามะรีย์
                         
2064301040050
นายกฤษฎาโล่รัตนกุล
                         
2164301040053
นายภูเบศไชยสัตย์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................