วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มชฟ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายคัคเนศวร์     โกมลศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301040028
นายสุรธัสศรีหาบุตร
                           
264301040030
นางสาวอัญชัญแก้วประไพ
                           
364301040032
นายเกรียงไกรกุลหอม
                           
464301040033
นางสาวเกศวดีพรมพิมาร
                           
564301040034
นายไชยวัฒน์วันทา
                           
664301040035
นายณัฐวุฒิประดิษฐ์สิน
                           
764301040036
นายตะวันจอมเชื้อ
                           
864301040037
นายธนกานต์พลชัย
                           
964301040038
นายธนโชติโพธิ์ทอง
                           
1064301040039
นายธนากรดอนภูษา
                           
1164301040040
นายนันทวัฒน์กงล้อม
                           
1264301040041
นายนิธิวุฒิพรหมมาดวง
                           
1364301040042
นายวุฒิชัยชูสวัสดิ์
                           
1464301040043
นายอภิสิทธิ์สอนจิตร
                           
1564301040044
นางสาวอัจรีนามปัญญา
                           
1664301040045
นายอุเทนพรมสาร
                           
1764301040048
นายอภิชัยแสงอุทัยทิพย์วรรณ
                           
1864301040049
นายปิยพนธ์จามะรีย์
                           
1964301040050
นายกฤษฎาโล่รัตนกุล
                           
2064301040053
นายภูเบศไชยสัตย์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................