วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม สชฟ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายคัคเนศวร์     โกมลศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301040001
นายกายสิทธิ์โททอง
                           
264301040002
นายจิรายุน้ำแย้ม
                           
364301040003
นายเจษฎาวุฒิพิมพ์ไชย
                           
464301040004
นายชิตพลสมาพงษ์
                           
564301040005
นายไชยวัฒน์บรรทร
                           
664301040006
นายณัฐพลทองอ่อน
                           
764301040007
นายไตรเพชรเศรษฐเจริญสุข
                           
864301040008
นายถนิตใจกล้า
                           
964301040009
นายธนัญชัยเสนาภักดิ์
                           
1064301040010
นายธิติพันธุ์โสลุน
                           
1164301040011
นายธีรพัฒน์พลนำ
                           
1264301040012
นายธีรศักดิ์จันทา
                           
1364301040013
นายปัญญาก้านแก้ว
                           
1464301040014
นายพิทักษ์ศรีจันทร์
                           
1564301040015
นายพุทธินันท์หอยสังข์
                           
1664301040016
นายโยธาวุธสุขชาติ
                           
1764301040017
นายรัตนศักดิ์พิทักษ์
                           
1864301040018
นายเริงชัยตั่งมั่น
                           
1964301040019
นางสาววรรรณนภาภาคพรม
                           
2064301040020
นายวิรัตน์ลันดา
                           
2164301040021
นายวิษณุศรสุขชาติ
                           
2264301040022
นายวุฒินันต์ดาดวง
                           
2364301040023
นายศรชัยกายะชาติ
                           
2464301040024
นายศุภเดชบุญศรัทธา
                           
2564301040025
นายสนธยาวันศรี
                           
2664301040026
นายสรวิชญ์บรรรเทา
                           
2764301040027
นายสิทธิศักดิ์ศรีอุทุมพร
                           
2864301040029
นายอนันต์วิชัยสารบูรณ์
                           
2964301040031
นายอุเทนสุนันท์
                           
3064301040046
นายนพพรครองชัย
                           
3164301040047
นายธีระพงษ์เสนาภักดิ์
                           
3264301040051
นายเอกรินทร์บัวแก้ว
                           
3364301040052
นายทวิภัทร์ชินทอง
                           
3464301040054
นายภานุพงษ์บุญชม
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................