วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม มทผ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายไพฑูรย์     พ่อค้า

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301020008
นายณรงศ์กรป้องชนะ
                           
264301020012
นายต้นตระการเมืองประทุม
                           
364301020023
นายภัสราพรมมา
                           
464301020025
นายภูมิพัฒน์สมผิว
                           
564301020027
นายวิทยาคันทา
                           
664301020030
นายสรนันท์พรศิริ
                           
764301020037
นายกิตติศักดิ์พุ่มทอง
                           
864301020038
นายญาณาพัตน์คำท้วม
                           
964301020040
นายณัฐวุฒิดอกดวง
                           
1064301020041
นายณัฐวุฒิเบ้าคำ
                           
1164301020042
นายทัพไทเวียงสมุทร
                           
1264301020043
นายธีรศักดิ์บัตรรัมย์
                           
1364301020044
นางสาวปรารถนาอนันต์
                           
1464301020045
นางสาวพิชญาภาบุญเพ็ง
                           
1564301020046
นางสาววรรณนิภาสะเกษ
                           
1664301020047
นายวิทยาอนันต์
                           
1764301020048
นายสนธยานิจรันต์
                           
1864301020049
นายสุทธินันท์จิตต์อ่อน
                           
1964301020050
นายอภิญญาเทียมจิตร
                           
2064301020051
นายอรพินศรีพันธ์
                           
2164301020055
นายวันมงคลทิพม่อม
                           
2264301020056
นางสาวจิรนันท์ทองสินทร์
                           
2364301020057
นางสาววรรณิศายวนพันธ์
                           
2464301020058
นายเจษฎาอำนวย
                           
2564301020059
นายฐิติกรนามโคตร
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................