วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม สทผ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประภาส     นามโคตร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301020001
นายเกียรติยศชัยมงคล
                           
264301020002
นายคำพลทันวงษา
                           
364301020003
นายจิตรภาณุแจ้งสว่าง
                           
464301020004
นายเจษฎาภรณ์กันทิยะคำ
                           
564301020005
นางสาวชฎารัตน์นางวงศ์
                           
664301020006
นางสาวชฏาพรวาไชยะ
                           
764301020007
นายณรงค์ฤทธิ์ไชยภักดี
                           
864301020009
นางสาวณัฐกัญญาเสนาพรม
                           
964301020010
นายณัฐวุฒิคุตะวัน
                           
1064301020011
นายณัฐวุฒิดาวใส
                           
1164301020013
นายทัพพสารบัวระภา
                           
1264301020014
นายธีรศักดิ์เชื้อพันธ์
                           
1364301020015
นายธีรศักดิ์ยอดจารย์
                           
1464301020016
นายธีระพงค์คำแพง
                           
1564301020017
นายนครินทร์ติงชาติ
                           
1664301020019
นายประกาศิตสิงห์ทอง
                           
1764301020020
นายพลากรแม่นทอง
                           
1864301020021
นายพิศณุลีลา
                           
1964301020022
นายพิษณุกุลวิลัย
                           
2064301020024
นายภาสวัฒน์ศรีโสภา
                           
2164301020026
นายมงคลชัยศรีเนตร
                           
2264301020028
นายวินัยปริโยทัย
                           
2364301020029
นายวุฒิพรมั่นชาติ
                           
2464301020031
นายเสฎฐวัติพลงาม
                           
2564301020032
นายอดิศรหอมทรัพย์
                           
2664301020033
นายอดิศักดิ์สิงห์พรหมมี
                           
2764301020034
นายอัครพงษ์เวชยันต์
                           
2864301020035
นายอินทนนท์พั่วโว
                           
2964301020036
นายอินทัชเกษเงิน
                           
3064301020052
นางสาววงศาบุญมา
                           
3164301020053
นายดุลภากรณ์ศรีโยมา
                           
3264301020054
นายนนทชัยชมชื่น
                           
3364301020060
นายอภินันท์เถาว์คำ
                           
3464301020061
นายอภิเดชเนียมจิตร
                           
3564301020062
นายพิพัฒพงษ์ไพศูนย์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................