วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม มกอ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย     พิมาทัย

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301010057
นายเกษหวลคนึง
                           
264301010069
นายวิศรุตเส้นสุข
                           
364301010072
นางสาวกมลลักษณ์ก้อนทอง
                           
464301010073
นายจิรภัทร์น๊อตกระโทก
                           
564301010074
นายชัยณรงค์พิมเสน
                           
664301010075
นายณรงค์ศักดิ์สุจันทร์
                           
764301010076
นายธนาวุฒิอ่อนวรรณะ
                           
864301010077
นายนวพลเทพอาษา
                           
964301010078
นายปรเมศร์กุลบุตร
                           
1064301010079
นายพัฒน์จามรปานแก้ว
                           
1164301010080
นางสาววรรณพรกุลวิลัย
                           
1264301010081
นายวิษณุวันทอง
                           
1364301010082
นายวีรวัฒน์จันประทีป
                           
1464301010083
นายสุรเกียรตินาดีไฟ
                           
1564301010084
นายสุริยาดอกดวง
                           
1664301010085
นางสาวอมรรัตน์กันทะนวล
                           
1764301010088
นางสาวสุดารัตน์เสนคราม
                           
1864301010089
นายศักดิ์ดาแสนติยะ
                           
1964301010095
นายศรายุทธสุวรรณ์
                           
2064301010102
นายณัฐพลกองพงษ์
                           
2164301010103
นายสุทธิ์พงษ์ฤกษ์สมจิตร์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................