วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม สกอ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย     พิมาทัย

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301010058
นายโกวิทจันทร์แจ่ม
                           
264301010059
นายเจษฎาไชยลือชา
                           
364301010060
นายฉัตรชัยจูมครอง
                           
464301010061
นายณรงค์ฤทธิ์สายบุตร
                           
564301010062
นายดวงชนะไชยโคตร
                           
664301010063
นายทัศน์ชัยศรีสวย
                           
764301010064
นายทินกรพรหมชาติ
                           
864301010065
นายธีรภัทรธรรมวงษ์
                           
964301010066
นายนพนัยลุนพันธ์
                           
1064301010067
นายมณีเทพระม้าย
                           
1164301010068
นายรุ้งชัยดวงใจ
                           
1264301010070
นายวีระพลดอกดวง
                           
1364301010071
นายอนุซิตถวิลไพร
                           
1464301010086
นายพชรกิ่งของ
                           
1564301010092
นายบัณฑิตนาคำรอด
                           
1664301010093
นายภีรภัทรจูมครอง
                           
1764301010094
นายณัฐวุฒิหมิ่งแก้ว
                           
1864301010096
นายชัยนันท์พลภัย
                           
1964301010097
นายธนภัทรชาวสระใคร
                           
2064301010098
นายวรวุฒิประสงค์
                           
2164301010099
นายสิทธิชัยหวนคนึง
                           
2264301010101
นายศิระสายสิงห์
                           
2364301010104
นายอนันต์สิทธิ์ยวนขันธ์
                           
2464301010106
นายสุธินันท์เจือพันธ์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................