วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า รหัสกลุ่ม สยฟ(ทวิภาคี).12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวัฒนา     ทองเทพ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301010048
นายกฤษฎาวงษ์ตะลา
                           
264301010049
นายธรรมนูญวงษา
                           
364301010050
นายนันธชัยจิบจันทร์
                           
464301010051
นายปรเมษฐ์ถ้วนครบ
                           
564301010052
นายรชตจันทร์เฉลิม
                           
664301010053
นายเศรษฐพงษ์อัดโท
                           
764301010054
นายเศรษฐภูมิอัดโท
                           
864301010055
นายสนธยาจามะรีย์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................