วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน การโรงแรม รหัสกลุ่ม กร.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายโสภณัฐ     พละศักดิ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164207010001
นางสาวกชนิภาสีมะรมย์
                           
264207010002
นางสาวกานต์มณีพิวิโส
                     ✓   
364207010003
นางสาวกานติมาสารศาสตร์
                     ✓   
464207010004
นางสาวกิตติยาจันทร์หอม
                           
564207010005
นางสาวจิรปรีญาเทียนทอง
                     ✓   
664207010006
นางสาวจิราวัลย์เนืองนอง
                     ✓   
764207010008
นางสาวนฤมลชื่นชาย
                           
864207010009
นางสาวนัฐพรบุญเอนก
                     ✓   
964207010010
นางสาวนิลธิดาสุระชาติ
                     ✓   
1064207010011
นางสาวบังอรคงอินทร์
                     ✓   
1164207010012
นางสาวไปรยาหอมสมบัติ
                           
1264207010013
นางสาวพรธิดาซอยรัมย์
                     ✓   
1364207010014
นางสาวพิมพิกาวันสุข
                     ✓   
1464207010016
นายรัฐภูมิจุปะมัดตัง
                           
1564207010017
นางสาวรัตติกาลนาบำรุง
                     ✓   
1664207010018
นางสาววาสนานนท์ศิริ
                           
1764207010019
นางสาววิมลรัตน์ครองพันธ์
                     ✓   
1864207010020
นางสาวศุภาพิชญ์คำจันทร์
                     ✓   
1964207010021
นายสมบูรณ์อินตร์โต
                     ✓   
2064207010022
นางสาวฐิติพรปุยวงค์
                           
2164207010023
นางสาวสิรินทราอารีย์
                     ✓   
2264207010025
นางสาวอนงค์พรสุชาติ
                     ✓   
2364207010026
นางสาวอุไรวรรณสิงห์กรานต์
                     ✓   
2464207010027
นางสาวปิยะนุชอุดม
                           
2564207010028
นางสาววรัญชนาพลชัย
                     ✓   
2664207010029
นางสาวอมิตตาพงษ์กิ่ง
                     ✓   
2764207010030
นางสาวจีรนันท์ชนะกิจ
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................