วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวคำโฮม     คูณสว่าง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164202040078
นางสาวกุลนันท์ศรีจันทร์
                     ✓   
264202040079
นางสาวกุลภรณ์ก้อนทอง
                           
364202040080
นางสาวจันทิมาแววศรี
                     ✓   
464202040081
นางสาวจารุวรรณปานคำ
                     ✓   
564202040082
นายชนาธิปพคิณี
                           
664202040083
นายฐิตินันท์แก้วพิกุล
                     ✓   
764202040084
นางสาวณัฐพรจันมลตรี
                     ✓   
864202040085
นางสาวณัตยาสะเงินสิงห์
                     ✓   
964202040086
นายถิรวิทย์นาคยอง
                     ✓   
1064202040088
นางสาวธัญชนกยิ้มเกิด
                           
1164202040089
นายนรวิชญ์โคตวงษ์
                     ✓   
1264202040090
นางสาวนลินีเครือทอง
                     ✓   
1364202040091
นางสาวนวนันท์เทียนศรี
                     ✓   
1464202040092
นางสาวนิราภรณ์ศรเพ็ชร
                           
1564202040093
นางสาวบุษยามาสบุสว่าง
                           
1664202040095
นางสาวปันนดากล้าหาญ
                     ✓   
1764202040096
นางสาวปิยดาจำปา
                           
1864202040097
นายพงศภัคอ่อนเกษ
                           
1964202040099
นายพีระพัฒน์แตะต้อง
                     ✓   
2064202040100
นางสาวภัคจิราสังข์ทอง
                     ✓   
2164202040101
นายภานุวัฒน์จันทร์ทง
                           
2264202040102
นางสาวมาวารีสิ้นโศรก
                     ✓   
2364202040103
นางสาวรตนพรศิริไพศาล
                           
2464202040104
นางสาวรุ่งนภาการชาคำ
                     ✓   
2564202040105
นางสาวรุจิสาเสริฐวาสนา
                     ✓   
2664202040106
นายวงศธรน้อยฉิม
                           
2764202040107
นางสาววนิชยาระม้าย
                           
2864202040108
นายวราเทพทองเนตร
                           
2964202040109
นางสาววริศาบึงราษฎร์
                     ✓   
3064202040110
นางสาววิลาวรรณไชยรัตน์
                           
3164202040111
นางสาวศิรินทราสถาพร
                     ✓   
3264202040112
นางสาวสุนิษาศรีทากุล
                           
3364202040113
นางสาวอธิติยาจิบจันทร์
                           
3464202040114
นายอนุวัฒน์ชัยเจริญ
                     ✓   
3564202040115
นายอนุวัตรสังวาลย์
                     ✓   
3664202040116
นางสาวอุไรวรรณยิ้มเกิด
                     ✓   
3764202040118
นางสาวอุไรแก้วเกิด
                     ✓   
3864202040119
นางสาวสุพัตรานาฬ้ว
                           
3964202040123
นางสาวทับทิมนนทะเสน
                     ✓   
4064202040128
นางสาวโสภิตาจันทรศักดิ์
                           
4164202040129
นางสาวพรวิภาปัญญาคม
                           
4264202040131
นางสาวพัชราจันทร์เทพ
                     ✓   
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................