วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณัทพงศ์     โยธี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164202040040
นางสาวภิมลรัตน์บุยเหลือ
                     ✓   
264202040041
นายภูวดลไชยศร
                     ✓   
364202040042
นางสาวมนัสนันท์หอมกลิ่น
                     ✓   
464202040043
นางสาวรัชฎาวรรณอำไธสง
                     ✓   
564202040044
นายรัตษมาหงษ์ทอง
                     ✓   
664202040045
นางสาวลำไพคำศรี
                     ✓   
764202040046
นายวงศธรพื้นสวรรค์
                     ✓   
864202040047
นางสาววรนุชจันทร์ทง
                     ✓   
964202040048
นายวรเมธบัวลา
                     ✓   
1064202040049
นางสาววรรณภาวรรณขาม
                     ✓   
1164202040050
นางสาววริศราเครือเพชร
                     ✓   
1264202040051
นายวายุการณ์ศิรินัย
                     ✓   
1364202040052
นางสาววิจิตราพายสำโรง
                     ✓   
1464202040053
นางสาววิภาดานันทา
                           
1564202040054
นางสาววิลาวัณย์มักสัน
                     ✓   
1664202040055
นางสาววิไลกานต์ประสานวงค์
                           
1764202040056
นายวิษณุชัยคำแก้ว
                     ✓   
1864202040057
นางสาวศรารัตน์แก้วคำชาติ
                     ✓   
1964202040058
นางสาวศศิภาปานประชาติ
                     ✓   
2064202040059
นางสาวศิริภัสสรโขงลำ
                           
2164202040060
นายศุภณัฐวันใส
                     ✓   
2264202040061
นางสาวศุภากรทาคำมอง
                     ✓   
2364202040062
นางสาวสรัญญาฝอยทอง
                     ✓   
2464202040063
นางสาวสาวิตรีแก้วธรรม
                     ✓   
2564202040064
นางสาวสุจิตตราสะพัน
                     ✓   
2664202040065
นางสาวสุตาภัทรเจือทอง
                     ✓   
2764202040067
นางสาวอชิรญาณ์สมจิตร
                     ✓   
2864202040068
นางสาวอมิตาโคสา
                           
2964202040069
นางสาวอรดีบุญเรือง
                     ✓   
3064202040070
นายอัฑฒกรไชยมาตย์
                     ✓   
3164202040071
นายอาณัติรักษ์ขุขันท์
                           
3264202040072
นายอานนท์มีสมศักดิ์
                     ✓   
3364202040073
นางสาวอุมากรประจันทร์
                     ✓   
3464202040074
นางสาวกนกวรรณไชยวัฒน์
                     ✓   
3564202040075
นางสาวกัญญาณัฐพันธ์สาลี
                     ✓   
3664202040076
นางสาวกานต์มณีครองยุติ
                           
3764202040077
นางสาวกิ่งทองบึงไกร
                           
3864202040117
นางสาวบุษกรถึงปัดชา
                     ✓   
3964202040120
นางสาวสิราวรรณเรือนงาม
                     ✓   
4064202040122
นายเพ็ญพิชชาแก้วสาลี
                           
4164202040125
นางสาวเยาวดีนาโควงค์
                     ✓   
4264202040127
นางสาวอมีณาทองสัมฤทธิ์
                     ✓   
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................