วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวปวีณา     บุญเสนอ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164202040001
นางสาวกชกรบุตรสมาน
                     ✓   
264202040002
นางสาวกานต์ธิดาสีสาลี
                     ✓   
364202040003
นางสาวกานต์ธิดาอัมภรัตน์
                           
464202040004
นางสาวกุลปริยาคงสิน
                           
564202040005
นางสาวจันทิมาบุตรสุวรรณ์
                           
664202040006
นางสาวจารุกัญญ์โพธิ์พุ่ม
                     ✓   
764202040007
นางสาวจุฑามาศวันศรี
                     ✓   
864202040008
นางสาวชนิกานต์สุนทรา
                     ✓   
964202040009
นางสาวชนิษฐาตันตะยอด
                           
1064202040010
นายชุติพนธ์บุญหมั้น
                     ✓   
1164202040011
นายณัฐชัยยืนนาน
                     ✓   
1264202040012
นางสาวณัฐฐาพรอู๋เถื่อน
                     ✓   
1364202040013
นายณัฐนันท์รูปคำ
                     ✓   
1464202040014
นายณัฐนันท์อินยม
                           
1564202040015
นายณัฐพงศ์อุราเลิศ
                     ✓   
1664202040016
นางสาวณัฐพรกายชาติ
                     ✓   
1764202040017
นางสาวณิชากานต์บุญธรรม
                           
1864202040018
นางสาวตรีวิภาโคตรศรี
                     ✓   
1964202040019
นายทองเนื้อแท้พิทักษ์
                           
2064202040020
นายทักษิณาจันทร์ทัย
                           
2164202040021
นางสาวธัญญาภรณ์สีดา
                     ✓   
2264202040022
นางสาวธัญญารัตน์ดีสุ่ย
                     ✓   
2364202040023
นางสาวธันยพรบุญสอน
                           
2464202040024
นายนพกวิษญ์สุขพิสิษฐ
                     ✓   
2564202040025
นางสาวนันทิกานต์บุตรดี
                           
2664202040026
นางสาวบุญทิพย์โพธิ์คำวงค์
                     ✓   
2764202040027
นายปฎิภานปานประชาติ
                     ✓   
2864202040028
นางสาวปนัดดาปาระมัติ
                     ✓   
2964202040029
นางสาวปนัดดาพลหาญ
                     ✓   
3064202040030
นายพงศธรหอมทรัพย์
                     ✓   
3164202040031
นางสาวพนิตาคูณโปก
                     ✓   
3264202040032
นางสาวพรรณรายเจริญศรี
                     ✓   
3364202040033
นางสาวพรรรณพัชร์เทียนเพ็ชร
                     ✓   
3464202040034
นางสาวพัชรีจันพูล
                     ✓   
3564202040035
นางสาวพิมพ์ชนกสุวรรณ์
                     ✓   
3664202040036
นางสาวพีรดาโพธิ์ขาว
                           
3764202040037
นายเพชรราชนิสระ
                     ✓   
3864202040038
นายภานุครองใจ
                     ✓   
3964202040121
นายศุภกิตต์ศรีนวล
                     ✓   
4064202040124
นางสาวสุภัสสรามณีนิล
                     ✓   
4164202040126
นางสาวธัญญรัตน์เพชรนิ่ม
                           
4264202040130
นางสาวพชรพรอาจเนียม
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................