วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม พต.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวระวิวรรณ     แสงจันทร์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164202020001
นางสาวเกล้ารัตน์บรรพชาติ
                     ✓   
264202020002
นางสาวขัตติยาคำโสภา
                     ✓   
364202020003
นางสาวจิรนันท์สุระชาติ
                     ✓   
464202020004
นางสาวจิราพัชรพำนัก
                     ✓   
564202020005
นางสาวชนิตาอุ่นพันธ์
                     ✓   
664202020006
นางสาวชลดาผงธุลี
                           
764202020007
นางสาวชลิดาวารี
                     ✓   
864202020008
นายชุติพนธ์กุลบุตรดี
                           
964202020009
นางสาวญาดายาเสร้จ
                           
1064202020010
นางสาวฐิติกาผิวจันทร์
                     ✓   
1164202020011
นางสาวณัฎฐธิดาฝังนิล
                     ✓   
1264202020012
นางสาวณิชาคำฤาเดช
                     ✓   
1364202020013
นางสาวดวงฤดีอุตรัง
                     ✓   
1464202020014
นางสาวตีรณากุลวิลัย
                           
1564202020016
นายธนากรประเคน
                     ✓   
1664202020017
นางสาวนงนภัสระกำ
                           
1764202020018
นางสาวนันทวดีเขียวหอม
                     ✓   
1864202020019
นางสาวเนตรนภาเถาวร์คำ
                     ✓   
1964202020020
นางสาวปรานปริยามาทา
                     ✓   
2064202020021
นางสาวปริตราดวงดาว
                     ✓   
2164202020022
นางสาวปรียานุชเจนถูกใจ
                     ✓   
2264202020023
นางสาวปิ่นมณีจันทร์พรม
                     ✓   
2364202020024
นางสาวพรธิตาศรีภักดี
                     ✓   
2464202020025
นางสาวพรนภัสวงค์แสง
                     ✓   
2564202020026
นางสาวพรสวรรค์เสียงเสนาะ
                           
2664202020028
นางสาวพิยะดากาลพัฒน์
                     ✓   
2764202020029
นางสาวพิยะรัตน์ทองแพรว
                     ✓   
2864202020030
นางสาวภัทรวดีเครือมาศ
                     ✓   
2964202020031
นางสาวภาณุมาสกมลพรรณ์
                     ✓   
3064202020032
นางสาวมลฤดีจันพะงา
                     ✓   
3164202020033
นางสาวรจนาตุ้มอ่อน
                           
3264202020034
นางสาวลลิดาจันทร์ศรี
                           
3364202020035
นางสาววริศราหึมมา
                           
3464202020036
นายวัชริดานิยมคุณ
                     ✓   
3564202020037
นางสาววิจิตตราสุขคง
                     ✓   
3664202020038
นางสาววิดาลักษ์แจ่มเชื้อ
                     ✓   
3764202020039
นางสาวแววนภาวงศ์เตชะ
                     ✓   
3864202020041
นางสาวสุพัตราองอาจ
                     ✓   
3964202020042
นางสาวสุลีพรโมลาศรี
                           
4064202020043
นางสาวเสาวลักษณ์กฤษณ์ดนัย
                     ✓   
4164202020044
นางสาวอโณทัยไชยพิเดช
                           
4264202020045
นางสาวอนัญลักษณ์ลีเหลี่ยม
                           
4364202020046
นางสาวอรธิดาแซ่ซิ่น
                     ✓   
4464202020047
นางสาวอัจฉริยาภรณ์จันอ่อน
                     ✓   
4564202020048
นางสาวอาทิตยาเจริญสุข
                     ✓   
4664202020049
นางสาวอารยามะลิ
                     ✓   
4764202020050
นางสาวอินทิราคำมาโฮม
                     ✓   
4864202020051
นางสาวอุษมาคมไสย
                           
4964202020052
นางสาวสุภัทราพันธ์บุตร
                     ✓   
5064202020053
นางสาวณัฐฐาถนอมพงษ์
                           
5164202020054
นางสาวชนาภัทรเขื่อนคำ
                     ✓   
5264202020055
นางสาวสายรุ้งกงล้อม
                     ✓   
5364202020056
นางสาวณัฐรัตน์จันทร์งาม
                     ✓   
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................