วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางคนองรักษ์     ป้อมหิน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164202010070
นางสาววรรณิสายอดสิงห์
                     ✓   
264202010071
นางสาววริษาศรีทองคำ
                           
364202010072
นายวิลัยวรรรณอุ่นญาติ
                     ✓   
464202010073
นางสาววีลดาไตรยสุทธิ์
                           
564202010074
นางสาวศศิธรบุญมางำ
                     ✓   
664202010075
นางสาวศุภาวรรณพงษ์สุระ
                     ✓   
764202010076
นางสาวสรณ์ชนกอารีย์
                           
864202010077
นางสาวสร้อยสุดาเสนคำสอน
                           
964202010078
นางสาวสิราวรรณฮว่าง
                           
1064202010079
นางสาวสิริมาส่องศรี
                           
1164202010080
นางสาวสุกัญญาทุมแพง
                     ✓   
1264202010081
นางสาวสุฑารัตน์ฉัตรสุวรรณ์
                           
1364202010082
นางสาวสุฑิตาใจเครือ
                     ✓   
1464202010083
นางสาวสุดารัตน์คำผาย
                     ✓   
1564202010084
นางสาวสุธาศิณีเสาคำ
                     ✓   
1664202010085
นางสาวสุนิทาเมาหวล
                           
1764202010086
นายสุพรรษาศรีเพชร
                     ✓   
1864202010087
นางสาวสุพัตราชาวบางผึ้ง
                           
1964202010089
นางสาวสุพัตราสีมาทอง
                     ✓   
2064202010090
นางสาวสุพัตราใสยา
                     ✓   
2164202010091
นางสาวสุวนันท์ชาติไทย
                     ✓   
2264202010092
นางสาวสุวรรณีอุประ
                     ✓   
2364202010093
นางสาวเสาวลักษณ์สิบทิศ
                     ✓   
2464202010094
นางสาวโสภาโกศล
                           
2564202010095
นางสาวโสภิตาราบัญ
                     ✓   
2664202010096
นางสาวหนึ่งฤทัยแก้วใส
                     ✓   
2764202010097
นางสาวอชิรญาณ์พิมพ์จันทร์
                     ✓   
2864202010098
นางสาวอนุธิดาเนียมพันธ์
                     ✓   
2964202010099
นางสาวอภิชญาพรหมมามั่น
                     ✓   
3064202010100
นางสาวอภิญญาธานี
                           
3164202010101
นางสาวอภิสราพิมพ์จันทร์
                     ✓   
3264202010102
นางสาวอริสรามหาลี
                     ✓   
3364202010104
นางสาวอาทิตยาแก้วบัลลัง
                     ✓   
3464202010106
นางสาวเขมจิราแสงเพ็ชร
                     ✓   
3564202010110
นางสาวพิมพ์วิภาสกุลจร
                     ✓   
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................