วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวไพรินทร์     ทองกันยา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164202010037
นางสาวปรางทิพย์ชื่นบาน
                     ✓   
264202010039
นางสาวปัณฑารีย์ป้องขวาพล
                     ✓   
364202010040
นางสาวปัทมพรบุราสิทธิ์
                     ✓   
464202010041
นางสาวพรทิพาแสงมาศ
                     ✓   
564202010042
นางสาวพรธวัลพุทธเสน
                     ✓   
664202010043
นางสาวพรนัชชาสายทอง
                     ✓   
764202010044
นายพรประภาสืบสา
                     ✓   
864202010045
นางสาวพัชรพรมณีสุต
                     ✓   
964202010046
นางสาวพัชราภาทองคำตอน
                     ✓   
1064202010047
นางสาวพัชริฎาแจ่มกลาง
                     ✓   
1164202010048
นางสาวพัชรินทร์แสงทอง
                     ✓   
1264202010049
นางสาวพันธิตาพลซา
                     ✓   
1364202010050
นางสาวพิกุลแก้วแก้วบุญคำ
                     ✓   
1464202010051
นางสาวพิชญาพรรัตนะพันธ์
                     ✓   
1564202010052
นางสาวพิชญาภรณ์แสงแก้ว
                     ✓   
1664202010053
นางสาวพิมนภาพรจันประสิทธิ์
                     ✓   
1764202010054
นางสาวพิมพ์เงินรสชาติ
                     ✓   
1864202010055
นางสาวเพชรบุญไตรแก้ว
                     ✓   
1964202010057
นางสาวไพลินสิงห์แจ่ม
                     ✓   
2064202010058
นางสาวภทรพรรณสัจวาที
                     ✓   
2164202010059
นางสาวภรณ์ทิพย์เครือวัลย์
                     ✓   
2264202010060
นางสาวมณฑิตายอมพันธ์
                     ✓   
2364202010061
นางสาวมณีรัตน์ผ่องศิลป์
                     ✓   
2464202010062
นางสาวมานิดามูลคม
                           
2564202010063
นางสาวรัชนีกรนวนย้ม
                     ✓   
2664202010064
นางสาวรัฐตริยาภรณ์บัวจูม
                     ✓   
2764202010065
นางสาวรัตติยาศรีหาบุตร
                     ✓   
2864202010066
นางสาวรัตนานาคใหญ่
                     ✓   
2964202010067
นางสาวลักษณพรดาวสิงห์
                     ✓   
3064202010068
นางสาววชิราภรณ์อารีรมณ์
                     ✓   
3164202010069
นายวรเมธจำปาขีด
                     ✓   
3264202010114
นางสาวภัทรินทร์ศรีสุข
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................