วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาววันดี     ปานฟัก

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164202010001
นางสาวกนกวรรณวงคำจันทร์
                     ✓   
264202010002
นางสาวกมลชนกตีเงิน
                     ✓   
364202010003
นางสาวกริสราแสงทอง
                           
464202010004
นางสาวกฤติพรสัสาเนตร
                     ✓   
564202010005
นางสาวกัณฐิกาอ่อนหวาน
                     ✓   
664202010006
นางสาวขวัญฤทัยนวนแย้ม
                     ✓   
764202010007
นางสาวไขนภาจิบจันทร์
                     ✓   
864202010008
นางสาวจริญญาบุสภาค
                     ✓   
964202010009
นางสาวจรีรัตน์สอใบ
                     ✓   
1064202010010
นายจักรพงษ์พันธ์ยา
                     ✓   
1164202010011
นางสาวจารุวรรณโพธิ์ฤทธิ์
                     ✓   
1264202010012
นางสาวชนาภาเหมาะทอง
                           
1364202010013
นางสาวชนิภรณ์อักษรศรี
                     ✓   
1464202010014
นายชยิกาปัญจะรักษ์
                     ✓   
1564202010015
นางสาวชลธิชายวงสูงเนิน
                     ✓   
1664202010016
นางสาวชาลิสาขานชัย
                     ✓   
1764202010017
นางสาวญาณิศาสิงหาเวช
                     ✓   
1864202010018
นางสาวณภัทรเทียนเพ็ชร
                     ✓   
1964202010019
นางสาวณิศราทำนักสุข
                     ✓   
2064202010020
นางสาวดวงหทัยนิสวงค์
                     ✓   
2164202010021
นางสาวดากานดาฉิมงานขำ
                           
2264202010023
นางสาวธนพรครุธทัสสะ
                     ✓   
2364202010024
นางสาวธัยญารันต์นาไธสง
                           
2464202010026
นางสาวนภัสกรทองมาก
                     ✓   
2564202010028
นางสาวนาตาลีศรศรี
                     ✓   
2664202010029
นางสาวนิตยามณีสังข์
                           
2764202010030
นางสาวนิยาพรชนะนิล
                     ✓   
2864202010031
นางสาวบุณยาพรดอนเหลือม
                     ✓   
2964202010032
นางสาวบุณยาพรเนื้อไม้หอม
                     ✓   
3064202010033
นางสาวบุษบาลิพันธ์
                     ✓   
3164202010034
นางสาวปนัดดาแสนดี
                     ✓   
3264202010035
นางสาวประไพรพรนันทะคุณ
                     ✓   
3364202010105
นางสาวภัคจิราสารภี
                           
3464202010111
นางสาววัลลภาอุ่นคำ
                           
3564202010112
นางสาวศิริรัตน์ยอดแสง
                           
3664202010113
นางสาวชุติกาจน์วงศ์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................