วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ ร.ต.ปฏิภาณ     เสนาพันธ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201050006
นายกฤษณะคมใสย
                           
264201050011
นายชาญณรงค์เกตุพงษ์
                     ✓   
364201050012
นายเตชภัทรโพธิ์อุดม
                           
464201050013
นายธนภัทรอังคะสี
                     ✓   
564201050014
นายธนาธรณ์ท้าวคำวงษ์
                           
664201050015
นางสาวนัฐธิติยายอดทรัพย์
                     ✓   
764201050016
นายปรมินทร์จามรีย์
                     ✓   
864201050017
นายปาริชาติใจหาญ
                     ✓   
964201050018
นายผไทเทพสิมณี
                           
1064201050019
นายพัชรพรโพธิ์อุดม
                           
1164201050020
นายภูมิพัฒน์เหล่าประชา
                           
1264201050021
นางสาวมะลิวัลย์คอระศรี
                     ✓   
1364201050022
นายมีชัยผลจันทร์
                           
1464201050024
นายลิขสิทธิ์ลีนาลาด
                     ✓   
1564201050025
นายวรัญญูโพธิพันธ์
                           
1664201050026
นางสาววิไลวรรณสมจิต
                           
1764201050027
นางสาวศศิธรเทียนศรี
                     ✓   
1864201050028
นายสุทัตตาชูชิต
                     ✓   
1964201050029
นายสุพิชญาชูชิต
                     ✓   
2064201050061
นายพรชัยสุวรรณ์
                           
2164201050065
นายภิชาญไชยโคตร
                           
2264201050068
นายชินวัตรเครือทอง
                           
2364201050070
นายพุฒิพงษ์นิวาท
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................