วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.15 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางวีนัส     สุวรรณ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201040069
นายภักคินัยพันธ์เพชร
                     ✓   
264201040070
นายสนธยาอำนวยโพธิ์
                     ✓   
364201040071
นายสาครแก้วยงค์
                     ✓   
464201040072
นายสุชาดายิ่งชาติ
                     ✓   
564201040073
นายสุทธิพงษ์ทิพย์บุญศรี
                     ✓   
664201040074
นายอนันต์เชื้อสอน
                           
764201040076
นายอภิชัยกุคำไส
                           
864201040077
นายอัจฉริยดาวไสย์
                     ✓   
964201040078
นายกฤษฎ์สายโงน
                     ✓   
1064201040079
นายกฤษดากุลบุตรดี
                     ✓   
1164201040080
นายวชิรวุธเนื่องไชยยศ
                     ✓   
1264201040081
นายวรยศวงศ์ป้อม
                     ✓   
1364201040083
นายอัครพนธ์พรมพิมาร
                     ✓   
1464201040084
นายพีรพลป้องกัน
                     ✓   
1564201040085
นายประยุทธจันทร์สน
                     ✓   
1664201040091
นางสาวจิราภรณ์พรมนวล
                     ✓   
1764201040092
นายวรวิทย์โคตรชัยยา
                           
1864201040100
นายชาคริตศิริบูรณ์
                     ✓   
1964201040103
นางสาวพรชิตาสอนจิตร
                           
2064201040106
นายนทีแทนครบุรี
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................