วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.14 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธีระ     ศรีมาบุตร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201040051
นายเอกรัฐสารสุข
                           
264201040052
นายเอกรินทร์รัตนะ
                     ✓   
364201040053
นายกฤษฎาคำนึง
                           
464201040054
นายก้องกิดากรจันทร์โคตร
                           
564201040055
นายก้องเกียรติกาญจนะชาติ
                           
664201040056
นายการันตีขมหวาน
                     ✓   
764201040057
นายกิตติภมิูดาวไสย์
                           
864201040058
นายขวัญจิราสามิลา
                           
964201040059
นายชนะชัยไชยชาติ
                           
1064201040060
นายไชยวัฒน์วาไชยะ
                           
1164201040061
นายณัฐดนัยศิริพันธ์
                           
1264201040062
นายณัฐวัฒน์พึ่งพิง
                     ✓   
1364201040063
นายดนุชาโสดามุข
                           
1464201040064
นายเดชาบดินทร์นาครินทร์
                     ✓   
1564201040065
นายธนภัทรแก้วเมือง
                     ✓   
1664201040066
นายธนาธิปเชื้ออุ่น
                     ✓   
1764201040067
นายนราวิชญ์สมคำศรี
                           
1864201040068
นายนัทธพงศ์นาคำลอด
                     ✓   
1964201040105
นายนภันต์จันไทย
                     ✓   
2064201040111
นายนันทวัฒน์ธะนู
                           
2164201040112
นายเทียนทองพิมาทัย
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................