วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธีระ     ศรีมาบุตร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201040033
นายวีระชัยผ่องจิตต์
                           
264201040034
นางสาวศรัณยาแสงอื้อ
                           
364201040035
นายศักดิ์นันท์ศรีธรราษฎร์
                           
464201040036
นายศิรวิทย์พุทธเคน
                     ✓   
564201040038
นายศิริชัยพิมพ์สาร
                           
664201040039
นายศิวกรจันทร์เรือง
                           
764201040040
นายศุภชัยจอมคำ
                     ✓   
864201040041
นายศุภโชคสังวัง
                     ✓   
964201040042
นายสมโชคชัยโจมปัญญา
                           
1064201040043
นางสาวสริตาสาธร
                           
1164201040044
นายสิริกรณ์รัตนะ
                           
1264201040045
นายสิรินญาเพ็ชรดี
                           
1364201040046
นายสุธิราชศรีสวย
                           
1464201040047
นายสุนันทาสิมมา
                     ✓   
1564201040048
นายอธิษฐ์ขาวสลับ
                           
1664201040049
นายอนุชาพิลุน
                           
1764201040050
นายอภิสิทธิ์ไกรยา
                     ✓   
1864201040096
นายศุภโชคปานประชาติ
                     ✓   
1964201040102
นายอนุวัฒน์สังขะวรรณ
                           
2064201040104
นางสาวกัลยารัตน์หวังจองกลาง
                     ✓   
2164201040108
นายธิติกรปัททะพงษ์
                           
2264201040109
นายอดิเทพเกมชัยภูมิ
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................