วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธีระ     ศรีมาบุตร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201040033
นายวีระชัยผ่องจิตต์
                         
264201040035
นายศักดิ์นันท์ศรีธรราษฎร์
                         
364201040036
นายศิรวิทย์พุทธเคน
                   ✓   
464201040038
นายศิริชัยพิมพ์สาร
                         
564201040039
นายศิวกรจันทร์เรือง
                         
664201040040
นายศุภชัยจอมคำ
                   ✓   
764201040041
นายศุภโชคสังวัง
                   ✓   
864201040042
นายสมโชคชัยโจมปัญญา
                         
964201040044
นายสิริกรณ์รัตนะ
                         
1064201040046
นายสุธิราชศรีสวย
                         
1164201040047
นายสุนันทาสิมมา
                   ✓   
1264201040048
นายอธิษฐ์ขาวสลับ
                         
1364201040049
นายอนุชาพิลุน
                         
1464201040050
นายอภิสิทธิ์ไกรยา
                   ✓   
1564201040096
นายศุภโชคปานประชาติ
                   ✓   
1664201040102
นายอนุวัฒน์สังขะวรรณ
                         
1764201040104
นางสาวกัลยารัตน์หวังจองกลาง
                   ✓   
1864201040108
นายธิติกรปัททะพงษ์
                         
1964201040109
นายอดิเทพเกมชัยภูมิ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................