วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายบุญจันทร์     โตมร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201040016
นายเดชาวัตไชยทอง
                     ✓   
264201040017
นายทศพรศรีทัด
                     ✓   
364201040018
นางสาวทัศนีย์รายรินทร์
                     ✓   
464201040019
นายธนพนธ์ศรีเนตร
                           
564201040020
นายธนภูมิไชยวุฒิ
                           
664201040021
นายธีรภัทรติ่งแสง
                     ✓   
764201040022
นายนพรุจทองรวย
                     ✓   
864201040023
นายนลินนิภาพิทักษ์
                     ✓   
964201040024
นายนวดลนันกระโทก
                     ✓   
1064201040025
นางสาวนิชธาวัลย์พิมพ์ชัย
                     ✓   
1164201040026
นายปริญญาจันทง
                     ✓   
1264201040027
นายปิยพนธ์พันธ์งาม
                           
1364201040028
นางสาวพิจิตตราเสนาภักดิ์
                     ✓   
1464201040029
นายพิชิตกองคำ
                           
1564201040030
นายภาสวุฒิป้อมหิน
                     ✓   
1664201040031
นายภีรภัทรดวงแก้ว
                           
1764201040032
นายภูวนันวลัยกาล
                           
1864201040095
นายสุรศักดิ์ทองหล่อ
                           
1964201040097
นายวัชรพลตุ้มคง
                     ✓   
2064201040101
นายรุ่งกิจรัฐมรรคุวัฒพงษ์
                     ✓   
2164201040107
นายภควัตบริจันทรฺ์
                           
2264201040110
นายธนวัฒน์ทองอ้ม
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................