วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.14 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายมานะศักดิ์     อารมณ์สวะ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201020082
นายกฤษดาวิเศษจุมพล
                           
264201020083
นายกิตติพรใจรัมย์
                           
364201020084
นายโกสินทร์ยอดแก่น
                           
464201020085
นายขจรยศพรานพรม
                           
564201020086
นางสาวขวัญเดือนมะลิภา
                           
664201020087
นายคมกฤษเปล่งปลั่ง
                     ✓   
764201020088
นายจักรภัทรสายบัว
                           
864201020089
นายจิรชัยนามวิชัย
                     ✓   
964201020090
นายจิรพัฒน์เนืองนอง
                           
1064201020091
นายวิษณุสรรค์พื้นพรม
                     ✓   
1164201020092
นายไชยเฉลิมนิลเนตร
                     ✓   
1264201020093
นายณัฐพลไชยโคตร
                     ✓   
1364201020094
นายทิวทัศน์ลันดา
                     ✓   
1464201020095
นายธนภัทรสมบูรณ์
                     ✓   
1564201020096
นายอภิวัฒน์น้อยคำพวง
                     ✓   
1664201020097
นายอภินันท์ทองคำผุย
                     ✓   
1764201020098
นายอภิศักดิ์หงษ์ขาว
                           
1864201020099
นายอานัติธนูทอง
                     ✓   
1964201020100
นายกฤษฎาพิริเกรง
                     ✓   
2064201020102
นายนิรพัฒน์แก้วสุด
                     ✓   
2164201020103
นายรัฐภูมิกัลยา
                     ✓   
2264201020104
นายกิตติชัยมั่นใจ
                     ✓   
2364201020106
นายอาทิตย์ทองสลับ
                           
2464201020108
นายอัฐกรคำวงษา
                           
2564201020109
นางสาวบุษยารัตน์วงษ์แสง
                     ✓   
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................