วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายมานะศักดิ์     อารมณ์สวะ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201020055
นายณัฐวุฒิอุ่นจิตร
                           
264201020056
นายตะวันไชยภักดี
                           
364201020057
นายถนัดกิจสมภาวะ
                           
464201020058
นายเทอดชัยรำรื่น
                           
564201020059
นายธนนันท์จิบจันทร์
                     ✓   
664201020060
นายธีรวัฒน์อัมภรณ์
                     ✓   
764201020061
นายประกาศิตคำแสนราช
                     ✓   
864201020062
นายพงษ์ศักดิ์บัวลา
                     ✓   
964201020063
นายพงษ์สิทธิ์เขียวอ่อน
                     ✓   
1064201020064
นางสาวพรนภาถนอม
                           
1164201020065
นายพีรพลเขียวสด
                     ✓   
1264201020066
นายพีรพัฒน์บุญเลี้ยง
                     ✓   
1364201020067
นายภัทรชัยบุญส่ง
                     ✓   
1464201020068
นายภาณุพงศ์คำเพราะ
                           
1564201020069
นายภาณุพงศ์ทาพรมมี
                     ✓   
1664201020070
นายภูวเนตรน้ำใจดี
                     ✓   
1764201020071
นายรัชพลสิงห์บุญตา
                           
1864201020072
นายรัฐภูมิจันทร์หอม
                     ✓   
1964201020073
นายวชิรวิทย์แจ่มแจ้ง
                     ✓   
2064201020074
นายวชิรวิทย์สุวรรณมิตร
                           
2164201020075
นายวรวุฒิบุญเลี้ยง
                     ✓   
2264201020076
นายวรากรสุระพล
                           
2364201020077
นายวัชรพลศรีทะ
                     ✓   
2464201020078
นายวีระกอนผิววันดี
                     ✓   
2564201020079
นายศราวุฒิสายเสน
                     ✓   
2664201020080
นายเสฎฐวุฒิเขียวอ่อน
                     ✓   
2764201020081
นายอนันต์แก้วเคนมา
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................