วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายภูดิศ     สุวรรณวงค์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201020001
นายเจตรินทร์จันทะโคตร
                           
264201020002
นายเฉลิมชัยหลวงภักดี
                           
364201020003
นางสาวชมพู่ธงชัยพงษ์พัฒนะ
                     ✓   
464201020004
นายชัยณรงค์คำแสน
                     ✓   
564201020005
นายชัยวัฒน์ประเคน
                           
664201020007
นายชิษณุพงศ์ครองชัย
                           
764201020008
นางสาวณัฐณิชาคูณทรัพย์
                           
864201020009
นายณัฐวุฒิจันทร์เทศ
                     ✓   
964201020010
นายธนชัยจุลหอม
                     ✓   
1064201020011
นายธนโชติคำศรี
                           
1164201020012
นายธนดลสิงห์วงษา
                     ✓   
1264201020014
นายธีรภัทรบุญเหลือ
                     ✓   
1364201020015
นายธีรศักดิ์บุตดีแพง
                     ✓   
1464201020016
นายธีรศักดิ์เมคา
                     ✓   
1564201020017
นายธีระพัฒน์เมอมะนา
                     ✓   
1664201020018
นายนพณัฐอินทร์รอ
                           
1764201020019
นายนันทิชาแก้วดี
                           
1864201020020
นายพันธวัชสีดาโคตร
                     ✓   
1964201020021
นายพีรพลพารา
                     ✓   
2064201020022
นายพีรพัฒน์ตันโยธา
                           
2164201020023
นายภูวดลต้นแสง
                     ✓   
2264201020026
นายศิลปชัยจิตรอ่อน
                           
2364201020027
นายศุภจักรอัมภรัตน์
                           
2464201020107
นางสาววิระดามะโนรัตน์
                     ✓   
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................