วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ตัวถังและสี รหัสกลุ่ม ชถ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณัฐพล     วรรณทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201010102
นายชัยณรงค์จันทะโคตร
                           
264201010217
นายสุวรรณภูมิกุลศิริ
                           
364201010218
นายนัฐภูมิแสงสว่าง
                           
464201010219
นายขัตติยะบุญมาวงษ์
                           
564201010226
นายกีรติแก้วอาษา
                           
664201010227
นายชนะศักดิ์เขียวขำ
                           
764201010242
นายธนกรณ์ทองศรี
                           
864201010244
นายวชิรวิทย์นัดที
                     ✓   
964201010245
นายชานนคำลุน
                     ✓   
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................