วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุขสันต์     สิทธิมวล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201010190
นายสระคิดบรรพชาติ
                           
264201010191
นายสุรชาติท่าฉลาด
                     ✓   
364201010192
นายเสกสรรค์ทำบุญ
                     ✓   
464201010193
นายอัคกพนธ์ธงชัย
                     ✓   
564201010194
นายวัชรวิชญ์โถบำรุง
                     ✓   
664201010197
นายภาณุเดชโสแว
                     ✓   
764201010198
นายภูวดลสุระชาติ
                     ✓   
864201010199
นายระพีพัฒน์วงษ์แสวง
                     ✓   
964201010200
นายภูวนาถวลัยกาล
                           
1064201010201
นายฐิรวัฒน์เกษรสร้อย
                           
1164201010202
นายณรงค์ฤทธิ์พลศรี
                     ✓   
1264201010203
นายณัฐวุฒิเมาลิชาติ
                     ✓   
1364201010204
นายไตรภพโกศล
                           
1464201010205
นายทนงฤทธิ์อินทรโสม
                           
1564201010206
นายธราเทพจิตตะวงษ์
                     ✓   
1664201010207
นายธีรนนท์ปันมิละ
                     ✓   
1764201010208
นายนักรบโตสินธพ
                     ✓   
1864201010209
นายอธิยุตบุสดี
                           
1964201010215
นายรัฐภูมิดวงอุทัยเอก
                           
2064201010222
นายสมบัติคมศรี
                           
2164201010228
นายปูรณินหันแถลง
                           
2264201010231
นายสุทธิเดชวันยอด
                           
2364201010235
นายธีรชาติลาสองชั้น
                           
2464201010237
นายธีรศักดิ์ดวงคำ
                           
2564201010241
นายเด่นชัยพรมมามั่น
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................