วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางธนิตา     สมนิยาม

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201010172
นายอาณัติพลเสนา
                     ✓   
264201010173
นายอาทิวัตค์สุริขันธ์
                           
364201010174
นายเอกรินทร์เนตรศิริ
                           
464201010175
นายกันต์ธรกงล้อม
                           
564201010177
นายเขมนันท์ทำมาทอง
                           
664201010178
นายคเณศร์คำตา
                     ✓   
764201010179
นายชัยณรงค์ยาเลิศ
                     ✓   
864201010180
นายภธิตาศิริภี
                     ✓   
964201010181
นายธวัชชัยกองแก้ว
                           
1064201010182
นายปวริศพวงพรมมา
                     ✓   
1164201010183
นายพงศธรเครือบุตร
                     ✓   
1264201010184
นายภูดินันท์สมเพชร
                           
1364201010185
นายภูมิภัทรากรไชยโคตร
                           
1464201010187
นายวีระภัทรสมบูรณ์
                     ✓   
1564201010188
นายศุภชัยบุญมา
                           
1664201010189
นายสรวิศสุฤทธิ์
                           
1764201010211
นายจิรศักดิ์กุลวิลัย
                           
1864201010214
นายวีรชนสิมชาติ
                     ✓   
1964201010216
นายธนาวินท์สิมชาติ
                           
2064201010221
นายศิวกรพวงขจร
                     ✓   
2164201010230
นายทรงพลมากสิงห์
                     ✓   
2264201010233
นายธนากรพุ่มจันทร์
                     ✓   
2364201010234
นายเดชนรงค์ปุศิลา
                     ✓   
2464201010236
นายธีระชัยจิตอ่อน
                           
2564201010240
นายปรัชญาเกษแก้ว
                     ✓   
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................