วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.16 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอุทัย     จรรยากรณ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201010129
นายมงคลแสงกล้า
                           
264201010131
นายรัฐภูมิยศศิริ
                           
364201010132
นายรัฐภูมิศรกิจ
                           
464201010133
นายรุ่งทรัพย์มนตรี
                           
564201010134
นายวราพลเสนาภักดิ์
                     ✓   
664201010135
นายวิศรุตการัมย์
                           
764201010136
นายวุฒิชัยเมณฑ์กูล
                     ✓   
864201010137
นายวุฒิภัทรคำแพง
                     ✓   
964201010139
นายสถาพรสิมาวัน
                           
1064201010140
นายสมบูรณ์ทรัพย์คมไสย
                     ✓   
1164201010141
นายสันสกฤตละมูล
                     ✓   
1264201010142
นายสิงห์ทองรัตนสิงห์
                           
1364201010143
นายสิงหาเนียมคำ
                     ✓   
1464201010144
นายสิรภัทรกินรา
                           
1564201010145
นางสาวสุชานันท์มิ่งขวัญ
                           
1664201010146
นางสาวสุดารัตน์ภูขีด
                           
1764201010147
นายแสงสุรีย์ครองเชื้อ
                     ✓   
1864201010148
นายอดิศรศรีมะณี
                           
1964201010149
นายอนุวัตรรสชาติ
                     ✓   
2064201010150
นายอมรวิวัฒน์ชินทอง
                     ✓   
2164201010151
นายอัษฎาภรณ์พงษ์ขันธ์
                     ✓   
2264201010153
นายเอกราชสมาน
                           
2364201010154
นายธีรชัยปลื้มใจ
                     ✓   
2464201010225
นายกัญจน์ชนะมณฑาทอง
                     ✓   
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................