วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.15 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอุทัย     จรรยากรณ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201010104
นายไชยวิเศษแซ่เตียว
                           
264201010105
นายณัฐพลสะอาด
                           
364201010106
นายณัฐวัตรโสภา
                           
464201010107
นายทวีชัยหอมหวาน
                     ✓   
564201010108
นายทัพพ์คำเพราะ
                     ✓   
664201010109
นายธนโชติลาประวัติ
                     ✓   
764201010110
นายธัญพิสิษฐ์นนทกาล
                     ✓   
864201010111
นายธีรพลอ่อนวรรณะ
                           
964201010112
นายธีรวัฒน์วิพันธ์
                           
1064201010113
นายนนทกรผดุงสุข
                     ✓   
1164201010114
นายนราวิชญ์ทองคำ
                     ✓   
1264201010115
นายนฤสรณ์สุขชาติ
                           
1364201010116
นายนัทธพงศ์ชรินทร์
                           
1464201010117
นายนัทธพงศ์สิงห์วงษา
                     ✓   
1564201010118
นายนันทกรคำแพง
                           
1664201010119
นายนิรุทธ์ทาเงิน
                           
1764201010120
นายปกรณ์เกษมสินธารา
                           
1864201010121
นางสาวปนัดดาเพ็งกระจ่าง
                           
1964201010122
นายปิยะเดชหวนคนึง
                     ✓   
2064201010123
นายพงษ์พิพัฒน์จีนจันทึก
                     ✓   
2164201010124
นายพิชัยยุทธจันทร์แจ้ง
                           
2264201010125
นายพิเชษฐ์ทานะมัย
                     ✓   
2364201010126
นายพีรพัฒน์โภคพันธ์
                           
2464201010127
นายพุฒิพงศ์จันทร์แรม
                           
2564201010128
นายภควัตพุ่มทอง
                     ✓   
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................